Per a àni­mes sen­si­bles

El Le­xus CT 200h ar­ri­ba amb un ele­gant redis­seny ex­te­ri­or i mi­llo­res en xas­sís i mo­tor per re­duir el con­sum i les emissions. A més, l’ex­pe­ri­èn­cia de con­duc­ció mi­llo­ra grà­ci­es al do­mi­ni del fa­bri­cant de la tec­no­lo­gia hí­bri­da

La Vanguardia (Català) - Motor - - COTXE DE LA SETMANA - Fran­cesc Pla

Le­xus con­ti­nua apos­tant fort per la tec­no­lo­gia hí­bri­da. I tam­bé per la qua­li­tat i pel re­fi­na­ment. La mar­ca ja­po­ne­sa pro­pi­e­tat de Toyo­ta ha acon­se­guit cre­ar-se una imat­ge ben me­res­cu­da de fa­bri­cant que cui­da molt els de­talls i la qua­li­tat en ge­ne­ral, fins al punt de ser molt va­lo­ra­da en mer­cats com el nord-ame­ri­cà. El nou CT 200h, un mo­del fo­na­men­tal per a la mar­ca a Eu­ro­pa, ar­ri­ba amb un apa­rent ren­tat de cara que ama­ga més de 90 parts i com­po­nents de nou dis­seny.

A fi de po­sar a pro­va el seu ex­tra­or­di­na­ri com­por­ta­ment en ciu­tat i la su­a­vi­tat a la car­re­te­ra, Le­xus va or­ga­nit­zar a Ro­ma una pri­me­ra pre­sa de con­tac­te amb el re­no­vat CT 200h. L’ex­pe­ri­èn­cia i el do­mi­ni de la tec­no­lo­gia hí­bri­da que atre­so­ra Le­xus van que­dar de­mos­trats en po­ca es­to­na en el ca­os cir­cu­la­to­ri que té Ro­ma. D’aques­ta ma­ne­ra, el CT 200h con­ti­nua con­fi­ant en el mo­tor 1.8 de ga­so­li­na (99 CV) i en un al­tre d’elèc­tric (82 CV). La po­tèn­cia dels dos mo­tors dó­na un to­tal de 136 CV, ja que mai no s’uti­lit­za el 100% del mo­tor elèc­tric.

Pot mou­re’s grà­ci­es al mo­tor de ga­so­li­na, a l’elèc­tric o grà­ci­es a l’ac­ció con­jun­ta dels dos mo­tors. ___ El sis­te­ma Full Hy­brid per­met que el mo­tor elèc­tric pu­gui fer tam­bé de ge­ne­ra­dor per car­re­gar les ba­te­ri­es.

Sens dub­te, el mo­tor de ga­so­li­na tam­bé ac­tua de ge­ne­ra­dor i de fet és el prin­ci­pal en­car­re­gat d’anar re­car­re­gant les ba­te­ri­es, ja si­gui en mar­xa com a sim­ple ge­ne­ra­dor o bé com a re­cu­pe­ra­dor de part de l’ener­gia ci­nè­ti­ca que es pro­du­eix en les fre­na­des o en els des­cen­sos. D’al­tra ban­da, la ba­te­ria (ní­quel i hi­drur me­tàl·lic) es­tà si­tu­a­da so­ta del male­ter, per da­vant de l’eix poste­ri­or per afa­vo­rir el re­par­ti­ment de pes. El male­ter, grà­ci­es a un pràc­tic do­ble fons, ar­ri­ba a uns cor­rec­tes 375 li­tres de capa­ci­tat. El CT 200h pot cir­cu­lar en mo­de to­tal­ment elèc­tric –i si­len­ci­ós– du­rant uns 2 qui­lò­me­tres a un mà­xim de 45 km/h.

El cas és que en ciu­tat s’ob­té un con­sum per so­ta dels 4 li­tres amb sum­ma fa­ci­li­tat. Igual­ment des­ta­ca­ble, per bai­xa, és la xi­fra d’emissions: 82 g/km d’emissions de CO .

2

LU­XE A L’IN­TE­RI­OR

El 25% dels Le­xus ve­nuts a Eu­ro­pa cor­res­pon al CT 200h. Pot­ser per ai­xò el mo­del com­pac­te adop­ta en aquest mo­ment la imat­ge de mar­ca amb l’agres­siu fron­tal de do­ble flet­xa. Tam­bé la part poste­ri­or in­cor­po­ra un ale­ró redis­se­nyat, a la part su­pe­ri­or de la con­tra­por­ta, per mi­llo­rar el ren­di­ment ae­ro­di­nà­mic.

S’ha de dir tam­bé que a l’in­te­ri­or de l’au­to­mò­bil, el con­duc­tor des­co­breix un lloc de con­duc­ció

El tràn­sit ca­ò­tic de Ro­ma va ser­vir per com­pro­var les mi­llo­res in­tro­du­ï­des en el Le­xus CT 200h, com el can­vi E-CVT, que ara és més efec­tiu

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.