Da­cia ini­cia la ven­da del Lo­gan MCV

La Vanguardia (Català) - Motor - - CARA A CARA -

Da­cia, pro­pi­e­tat del Grup Re­nault, ha ini­ci­at la co­mer­ci­a­lit­za­ció a Es­pa­nya del nou Lo­gan MCV. Se­tè mo­del de la gam­ma, és un ve­hi­cle de ca­ràc­ter fa­mi­li­ar que uneix una gran ha­bi­ta­bi­li­tat i capa­ci­tat de càr­re­ga amb una efi­ci­ent gam­ma­de mo­tors a preus im­ba­ti­bles. El male­ter dis­po­sa d’un vo­lum útil de 573 li­tres am­pli­a­ble a 1.518 amb tots els se­ients aba­tuts, con­fi­gu­ra­ció que per­met a més trans­por­tar ob­jec­tes de fins a 2,7 me­tres de lon­gi­tud. El Lo­gan MCV, que té cinc pla­ces es­pa­io­ses, es­tà a la ven­da amb els mo­tors 1.2 75 CV, en ver­sió nor­mal i GLP, i 1.6 TCe de 90 CV. D’al­tra ban­da, la gam­ma dièsel es­tà for­ma­da pels mo­tors 1.5 dCi de 75 i 90 CV, que pre­sen­ten un con­sum ex­cel·lent de 3,8 l/100 i unes emissions de no­més 99 g de CO /km.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.