BMW M4 Ca­brio, pla­er me­cà­nic sen­se lí­mits

La Vanguardia (Català) - Motor - - CARA A CARA -

BMWam­plia la sè­rie es­por­ti­va de la mar­ca amb el nou M4 Ca­brio. La lle­gen­dà­ria fa­mí­lia de mo­dels d’al­tes pres­ta­ci­ons de la fir­ma ba­va­re­sa s’ha ca­rac­te­rit­zat tra­di­ci­o­nal­ment per l’ele­gant com­bi­na­ció d’ex­clu­si­vi­tat i di­na­mis­me, amb un dis­seny dis­tin­tiu i un ren­di­ment me­cà­nic ex­cep­ci­o­nal. I el nou mem­bre de la di­nas­tia M de BMW no en se­ria una ex­cep­ció. Equi­pat amb el ma­teix mo­tor que uti­lit­za la ber­li­na M3 i el M4 Cou­pé, un sis ci­lin­dres el lí­nia de tres li­tres amb tec­no­lo­gi­aM TwinPower Tur­bo i 431 CV de po­tèn­cia, el M4 Ca­brio ga­ran­teix un au­tèn­tic pla­er a l’ho­ra de con­duir no­més per te­nir el cel com a sos­tre. No tan sols és capaç d’as­so­lir pres­ta­ci­ons ex­tre­ma­da­ment esportives (de 0 a 100 km/h en 4,4 se­gons si es­tà equi­pat amb la cai­xa de can­vis M de set mar­xes i do­ble em­bra­gat­ge, que és op­ci­o­nal), si­nó que tam­bé ofe­reix prou re­ser­va de po­tèn­cia per di­ver­tir-se re­la­xa­da­ment men­tre se cir­cu­la amb el sos­tre obert. L’ope­ra­ció d’ober­tu­ra i tan­ca­ment es com­ple­ta en no­més 20 se­gons i pot dur a ter­me en mar­xa a menys de 18 km/h. Les pri­me­res uni­tats delBMWM4Ca­brio ar­ri­ba­ran a la tar­dor.

BMW se­gueix fidel al con­cep­te de sos­tre me­tàl·lic re­tràc­til. El male­ter ofe­reix 370 li­tres de capa­ci­tat amb el sos­tre des­ple­gat o 220 quan es­tà re­co­llit

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.