M

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS -

mo­tors de l’Ibi­za. L’ 1.2 de ga­so­li­na do­na­va 63 CV i as­so­lia els 155 km/h de ve­lo­ci­tat mà­xi­ma. El mo­tor era l’1.5 de ga­so­li­na, tec­no­lo­gia Sys­tem Porsc­he, de 85 CV i 175 km/h. Per la se­va part, el mo­dest 1.7 dièsel, sen­se tur­bo ni res sem­blant, ren­dia 55 CV i era capaç d’ar­ri­bar a uns 150 km/h. D’aquests mo­tors, el més mo­dern i refinat era, sens dub­te, l’1.5 Sys­tem Porsc­he, amb un con­sum de 4,8 li­tres de mit­ja­na, molt baix per a l’èpo­ca.

Ales­ho­res l’Ibi­za cos­ta­va, se­gons les ver­si­ons, en­tre 824.000 i 1.070.000 pes­se­tes. Ac­tu­al­ment no exis­tei­xen cot­xes ai­xí, per aquest preu, al mer­cat. Tam­bé és cert que el can­vi de pes­se­tes a eu­ros que­da ja molt lluny i cal­dria con­si­de­rar al­tres fac­tors. En qual­se­vol cas, l’Ibi­za neix el llu­nyà

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.