Va­lo­ra­ció

La Vanguardia (Català) - Motor - - PROVA -

Mo­tor Po­tèn­cia Nivell de so­roll Ve­lo­ci­tat mà­xi­ma Ac­ce­le­ra­ció Pro­gres­si­vi­tat Avan­ça­ment Eco­lo­gia In­te­ri­or Po­si­ció con­duc­tor Ac­cés a bord Vi­si­bi­li­tat ex­te­ri­or Co­mo­di­tat In­so­no­rit­za­ció Ha­bi­ta­bi­li­tat Mo­du­la­ri­tat Male­ter Fun­ci­o­na­li­tat Com­por­ta­ment Sus­pen­si­ons Di­rec­ció Frens Can­vi Es­ta­bi­li­tat Con­fort Aplo­men rec­ta Ma­ni­o­bra­bi­li­tat Con­duc­ció Ciu­tat Car­re­te­ra Au­to­pis­ta Va­lor/Preu Equi­pa­ment Aca­bat Ma­te­ri­als Se­gu­re­tat Con­sum

El 428i Cà­brio dis­po­sa d’un se­lec­tor amb qua­tre pro­gra­mes di­fe­rents: Eco Pro, Con­fort, Sport i Sport+. Ca­da pro­gra­ma mo­di­fi­ca mo­tor, can­vi, di­rec­ció i ajuts elec­trò­nics al ti­pus de con­duc­ció que se se­lec­ci­o­ni

Es­tà ho­mo­lo­gat per a qua­tre pla­ces, però el male­ter re­sul­ta es­càs

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.