M

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS -

una evo­lu­ció desen­vo­lu­pa­da per a la com­pe­ti­ció però l’har­mo­ni­o­sa si­lu­e­ta de la se­va car­ros­se­ria va se­duir des del prin­ci­pi Lyons, que no va dub­tar a por­tar-lo a la sè­rie. Cos­ta­va 2.256,15 lliu­res (l’equi­va­lent ac­tu­al a 38.000 £, uns 45.000 €) i es va con­ver­tir en el pri­mer es­por­tiu de pro­duc­ció mas­si­va d’Eu­ro­pa. No no­més era efi­caç, di­ver­tit i so­fis­ti­cat; el seu preu era a més molt ajus­tat en re­la­ció amb el seu su­perb ren­di­ment.

En­tre els pro­pi­e­ta­ris més cè­le­bres de l’E-Ty­pe fi­gu­ra­ven es­tre­lles de l’es­port o el ci­ne­ma d’aquell mo­ment com Ge­or­ge Best, Brigitte Bar­dot, Tony Cur­tis o Ste­ve McQu­e­en. El seu ai­re

el va con­ver­tir en si­nò­nim dels i tot un sím­bol com els Be­at­les o la mi­ni­fal­di­lla. Amb mo­tiu del 50è ani­ver­sa­ri del mo­del, ce­le­brat amb mag­ni­fi­cèn­cia el 2011, Ian Ca­llum, director de dis­seny de Ja-

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.