Fit­xes tèc­ni­ques

La Vanguardia (Català) - Motor - - CARA A CARA -

àm­plia i di­à­fa­na de més de 180 cen­tí­me­tres de llarg per trans­por­tar ob­jec­tes vo­lu­mi­no­sos.

El Mé­ga­ne Tou­rer, per la se­va part, té una vo­ra de càr­re­ga a so­ta, re­al­ment cò­mo­de, i una pràc­ti­ca con­tra­por­ta poste­ri­or que s’obren fà­cil­ment. Re­nault apro­fi­ta aques­ta ac­tu­a­lit­za­ció per in­tro­duir en el seu mo­del es­tre­lla la no­va iden­ti­tat de la mar­ca.

Ai­xí, es­tre­na el nou fron­tal amb el rom­be més gran i en po­si­ció ver­ti­cal, res­sal­tant so­bre un fons ne­gre bri­llant i em­mar­cat en una no­va ca­lan­dra. S’ha redis­se­nyat el fron­tal to­tal­ment, mo­di­fi­cant els pa­ra-xocs, les rei­xe­tes d’ai­re i els fars que in­cor­po­ren ara llums di­ürns de ti­pus led.

En el cas del Le­ón ST les du­es pla­ces la­te­rals te­nen an­co­rat­ges Iso­fix. La pla­ça cen­tral és mi­llor des­ti­nar-la a un nen, per­què és més es­tre­ta i pot­ser un adult ani­rà una mi­ca in­cò­mo­de. A més, al ter­ra del ve­hi­cle hi ha un tú­nel cen­tral que mo­les­ta per po­sar les ca­mes o per pas­sar d’un cos­tat a l’al­tre. La pre­sèn­cia del tú­nel cen­tral es deu al dis­seny del xas­sís que pre­veu la pos­si­bi­li­tat que s’ofe­rei­xin ver­si­ons amb trac­ció to­tal.

En el Mé­ga­ne, l’aca­bat Bo­se in­cor­po­ra na­ve­ga­dor TomTom, llan­tes d’alu­mi­ni de 17 pol­za­des o re­tro­vi­sors aba­ti­bles elèc­tri­ca­ment, a més del sis­te­ma d’àu­dio Bo­se Energy Ef­fi­ci­ent Se­ri­es de 8 al­ta­veus, amb am­pli­fi­ca­dor di­gi­tal i set ca­nals d’equa­lit­za­ció.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.