Va­lo­ra­ció

La Vanguardia (Català) - Motor - - PROVA -

Mo­tor Po­tèn­cia Ru­mo­ro­si­tat Ve­lo­ci­tat mà­xi­ma Ac­ce­le­ra­ció Pro­gres­si­vi­tat Avan­ça­ment Eco­lo­gia In­te­ri­or Po­si­ció con­duc­tor Ac­cés al cot­xe Vi­si­bi­li­tat ex­te­ri­or Co­mo­di­tat In­so­no­rit­za­ció Ha­bi­ta­bi­li­tat Mo­du­la­ri­tat Male­ter Fun­ci­o­na­li­tat Com­por­ta­ment Sus­pen­si­ons Di­rec­ció Frens Can­vi Es­ta­bi­li­tat Con­fort Aplom rec­ta Ma­ni­o­bra­bi­li­tat Con­duc­ció Ciu­tat Car­re­te­ra Au­to­pis­ta Va­lor/Preu Equi­pa­ment Aca­bat Ma­te­ri­als Se­gu­re­tat Con­sum

El tac­te al vo­lant del Pa­na­me­ra Tur­bo és mag­ní­fic i el mo­tor V8 tur­bo de 520 CV em­peny de ma­ne­ra es­pec­ta­cu­lar des del prin­ci­pi

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.