Fit­xes tèc­ni­ques

La Vanguardia (Català) - Motor - - CARA A CARA -

ro­dar a rit­mes ele­vats, sen­se des­me­rèi­xer en ab­so­lut.

Tant el Ye­ti com el Qashqai es­tan pro­ve­ïts de com­plets equips tec­no­lò­gics de se­gu­re­tat ac­ti­va i pas­si­va, des­ta­cant en el pri­mer la dis­po­ni­bi­li­tat d’ele­ments com la cà­me­ra de vi­sió poste­ri­or, el sis­te­ma Park As­sist d’es­ta­ci­o­na­ment, el de­tec­tor de fa­ti­ga, el con­trol d’es­ta­bi­li­tat elec­trò­nic, l’an­ti­blo­queig de frens amb as­sis­tent de fre­na­da, les llums an­ti­boi­ra amb fun­ció d’il·lu­mi­na­ció en cor­ba, els fars da­van­ters bi­xe­nó, els as­sis­tents elec­trò­nics de pen­dent o el con­trol de pres­sió dels pneu­mà­tics.

MAN­TE­NIR LA TRA­JEC­TÒ­RIA

Res­pec­te al Qashqai cal co­men­tar la pre­sèn­cia del dis­po­si­tiu Xas­sís Con­trol, un sis­te­ma que ac­tua so­bre el con­trol de trac­ció per ga­ran­tir que el ve­hi­cle man­tin­gui sem­pre la tra­jec­tò­ria desit­ja­da pel con­duc­tor. A més a més, ac­tua tam­bé so­bre el fre si de­tec­ta una for­ta que es pro­du­eix una os­cil·la­ció de la car­ros­se­ria.

Qashqai i Ye­ti dis­po­sen d’ex­ten­ses gam­mes me­cà­ni­ques, en­tre les quals es tro­ben mo­tors dièsel de no­ta­bles pres­ta­ci­ons, com són el 1.6 dCi de Nis­san i el 2.0 TDI d’Sko­da. El mo­del txec ofe­reix 10 CVad­di­ci­o­nals que li ator­guen un lleu­ger avan­tat­ge en capa­ci­tat d’ac­ce­le­ra­ció, però el pro­pul­sor de l’opo­nent per­met igua­lar pràc­ti­ca­ment el ren­di­ment i ob­te­nir unes xi­fres de con­sum es­pec­ta­cu­lars.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.