Fit­xa tèc­ni­ca

La Vanguardia (Català) - Motor - - LA MOTO -

ME­CÀ­NI­CA Mo­tor Re­fri­ge­ra­ció Ali­men­ta­ció Ci­lin­dra­da Po­tèn­cia mà­xi­ma DI­MEN­SI­ONS Al­tu­ra del se­ient Dis­tàn­cia en­tre ei­xos Di­pò­sit Pes PREU WEB

El mo­tor neix a par­tir de la su­peres­por­ti­va RC8, aug­men­tat fins als 1.301cc i amb una po­tèn­cia de 180 CV. La xi­fra és bru­tal, però la se­va en­tre­ga és li­ne­al i per­fec­ta­ment con­tro­la­ble mit­jan­çant l’elec­trò­ni­ca

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.