Nous Smart ForTwo i ForFour

La Vanguardia (Català) - Motor - - MOTOS: NOVETAT -

Smart ha re­ve­lat com se­rà la prò­xi­ma ge­ne­ra­ció dels ur­ba­ni­tes ForTwo i ForFour, les ver­si­ons de du­es i qua­tre pla­ces. Des­prés de sot­me­tre’ls a una ra­di­cal me­ta­mor­fo­si es­tè­ti­ca i re­cu­pe­rar la va­ri­ant de qua­tre por­tes, la mar­ca del grup Daim­ler ha apos­tat per una imat­ge mo­der­na, sim­pà­ti­ca però una mi­ca més con­ven­ci­o­nal, ja que els seus trets re­cor­den d’al­tres mo­dels com l’elèc­tric Taz­za­ri Ze­ro o el fu­tur Re­nault Twin­go. El ForTwo con­ser­va­rà unes di­men­si­ons con­tin­gu­des (2,69 m) en­ca­ra que la se­va am­pla­da creix 10 cm per ofe­rir un in­te­ri­or més am­pli i cò­mo­de als dos ocu­pants i tam­bé per mi­llo­rar el com­por­ta­ment di­nà­mic. El ForFour, per la se­va part, té una lon­gi­tud de 3,49 me­tres i unes por­tes poste­ri­ors amb 90º d’ober­tu­ra per tal de fa­ci­li­tar l’ac­cés dels pas­sat­gers a bord. Ai­xí ma­teix, dis­po­sa d’un male­ter de 220 li­tres de capa­ci­tat mí­ni­ma am­pli­a­ble fins els 975. Quant als mo­tors, cal dir que l’ofer­ta ini­ci­al se­rà co­mu­na per a les du­es car­ros­se­ri­es. Pri­mer ar­ri­ba­ran els 1.0 amb 3 ci­lin­dres i 71 CV i un 0.9 so­bre­a­li­men­tat de 90 CV. Més tard se su­ma­rà a la gam­ma una mo­to­rit­za­ció més petita amb 60 CV. L’ar­ri­ba­da al mer­cat na­ci­o­nal dels nous Smart s’es­ti­ma per al pro­per mes de no­vem­bre.

El ca­rac­te­rís­tic dis­seny Smart es mo­der­nit­za i ac­tu­a­lit­za a l’ex­te­ri­or i l’in­te­ri­or

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.