VW Ama­rok High­li­ne Edi­ti­on

La Vanguardia (Català) - Motor - - MOTOS: NOVETAT -

La ro­bus­te­sa, la fi­a­bi­li­tat i la ver­sa­ti­li­tat de l’Ama­rok de VW fan ara un salt de qua­li­tat amb l’ar­ri­ba­da de la ver­sió ex­tra d’aquest pick-up. Volkswa­gen Ve­hí­cu­los Co­mer­ci­a­les l’ha do­tat de l’equi­pa­ment més com­plet i fun­ci­o­nal del seg­ment per ofe­rir una al­ter­na­ti­va de lleu­re o fei­na als cli­ents que de­man­den pres­ta­ci­ons fo­ra d’as­falt amb el con­fort d’una ber­li­na. L’Ama­rok High­li­ne Edi­ti­on equi­pa un mo­tor Blu­eMo­ti­on 2.0 TDI de 180 CV amb trac­ció to­tal con­nec­ta­ble o bé per­ma­nent 4Mo­ti­on, aques­ta úl­ti­ma amb cai­xa de can­vis au­to­mà­ti­ca de 8 ve­lo­ci­tats op­ci­o­nal. Dis­po­ni­ble des de 31.920 eu­ros, in­clou sis­te­ma de rà­dio, na­ve­ga­ció, il·lu­mi­na­ció amb fun­ció Co­ming and Le­a­ving Ho­me, fars an­ti­boi­ra amb llum de gir, et­cè­te­ra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.