Sen­tit pràc­tic i vo­ca­ció fa­mi­li­ar

Es­tils di­fe­rents per a un re­sul­tat fi­nal molt sem­blant. Maz­da i Sko­da pro­po­sen du­es atrac­ti­ves ber­li­nes fa­mi­li­ars, equi­pa­des amb sol­vents mo­tors de ga­so­li­na. Amb bon es­pai in­te­ri­or, tots dos mo­dels des­ta­quen per la tec­no­lo­gia

La Vanguardia (Català) - Motor - - CARA A CARA - Fran­cesc Pla

Du­es mar­ques en un bon mo­ment, tant la ja­po­ne­sa Maz­da com la txe­ca Sko­da del grup Volkswa­gen. I dos au­to­mò­bils de la ca­te­go­ria de les ber­li­nes de ti­pus mit­jà vàlids per sa­tis­fer un pú­blic molt he­te­ro­ge­ni, però so­bre­tot amb una vo­ca­ció de ser­vei a la fa­mí­lia fo­ra de tot dub­te. En el cas de l’Oc­ta­via Com­bi, la pri­me­ra con­clu­sió in­teres­sant és que Sko­da ha re­du­ït con­si­de­ra­ble­ment la dis­tàn­cia amb Volkswa­gen. És més, el dis­seny de la no­va ber­li­na txe­ca té punts coin­ci­dents amb l’Au­di A4. Al seu torn, tam­bé Maz­da ha efec­tu­at un bon salt en dis­seny, qua­li­tat i pre­sen­ta­ció in­te­ri­or i la dis­tàn­cia amb les ber­li­nes ale­ma­nyes és ai­xí ma­teix ca­da ve­ga­da me­nor. De fet, el dis­seny de tot l’in­te­ri­or del nou Maz­da6 és més atre­vit i trans­gres­sor que el de l’Oc­ta­via, sens dub­te més so­bri.

Però és evi­dent que es­tem da­vant du­es for­mes di­fe­rents d’en­ten­dre aquest ti­pus d’au­to­mò­bils pràc­tics, so­bre­tot en ob­ser­var l’es­til de les se­ves res­pec­ti­ves car­ros­se­ri­es. El nou Maz­da6, per la se­va part, in­cor­po­ra la tec­no­lo­gia Skyac­tiv per re­duir emis­si­ons i con­sums i el nou llen­guat­ge de dis­seny que a Maz­da han ba­te­jat com a Ko­do. Amb una car­ros­se­ria com­ple­ta­ment no­va, més lleu­ge­ra i ae­ro­di­nà­mi­ca, Maz­da es­ta­bleix un nou es­til, sens dub­te més es­por­tiu que el de l’Oc­ta­via.

De ca­ra, des­ta­ca la gran gra­e­lla en for­ma d’ala i els es­ti­lit­zats fars que, se­gons l’aca­bat, in­cor­po­ren llums led de po­si­ció. El dis­seny re­sul­ta atrac­tiu i al­ho­ra di­nà­mic i es con­ver­teix sens dub­te en un dels ar­gu­ments més po­tents. Més gran del que es fa veu­re, aquest Wa­gon fa 4,80 me­tres de lon­gi­tud.

Amb un in­te­ri­or cer­ta­ment es­pa­iós i bon es­pai per a les ca­mes dels tres ocu­pants poste­ri­ors, té un male­ter 522 li­tres, una bo­na capa­ci­tat, en­ca­ra que no de les mi­llors de la ca­te­go­ria. Al seu torn, l’Oc­ta­via Com­bi adop­ta un can­vi de pla­ta­for­ma que mi­llo­ra el cot­xe en tots els sen­tits. És més gran que l’an­te­ri­or mo­del (4,66 me­tres) i ha cres­cut en am­pla­da, però, so­bre­tot, pre­sen­ta ara una dis­tàn­cia en­tre ei­xos molt mi­llo­ra­da.

BON ES­PAI IN­TE­RI­OR

Am­bu­na lí­nia mo­der­na, de tra­ços nets però gens so­fis­ti­ca­da, aquest fa­mi­li­ar té en l’es­pai in­te­ri­or un dels ar­gu­ments més po­tents. L’in­cre­ment de la ba­ta­lla (dis­tàn­cia en­tre ei­xos) su­po­sa una mi­llo­ra tam­bé en l’es­pai per a les ca­mes dels pas­sat­gers poste­ri­ors. I el male­ter, òb­vi­a­ment, és un al­tre dels punts forts si d’ha­bi­ta­bi­li­tat es trac­ta. Amb 610 li­tres de capa­ci­tat, pot créi­xer fins als 1.740 li­tres si s’aba­ten els se­ients poste­ri­ors. A més, per trans­por­tar ob­jec­tes molt llargs, es pot aba­tre el se­ient de l’acom­pa­nyant i acon­se­guir uns d’ex­cel·lents 2,92 me­tres de lon­gi­tud de càr­re­ga.

D’al­tra ban­da, el male­ter in­clou un do­ble ter­ra va­ri­a­ble, es­pai per guar­dar la co­ber­ta en­rot­lla­ble que ta­pa l’equi­pat­ge o una es­to­ra re­ver­si­ble ide­al per car­re­gar amb ob­jec­tes molls. L’Oc­ta­via pot anar equi­pat amb di­fe­rents dis­po­si­tius d’avant­guar­da com l’as­sis­tent de can­vi de car­ril que man­té el cot­xe en la se­va tra­jec­tò­ria o el de­tec­tor de fa­ti­ga del con­duc­tor.

El cot­xe ja­po­nès va re­al­ment ben equi­pat amb ar­ren­ca­da per clau, llums au­to­mà­tics, cli­ma­tit­za­dor de do­ble àrea o con­ne­xió USB.

L’Oc­ta­via Com­bi 1.4 TSI de 140 CV és un ve­hi­cle molt ben equi­pat i por­ta el sis­te­ma Start & Stop i de re­cu­pe­ra­ció d’ener­gia de fre­na­da. Ai­xí ma­teix, cal es­men­tar que el can­vi se­qüen­ci­al DSG és op­ci­o­nal

És fà­cil sen­tir-se a gust en el nou Maz­da6. El sis­te­ma d’atu­ra­da i ar­ren­ca­da au­to­mà­ti­ca fun­ci­o­na amb mol­ta ra­pi­de­sa i su­a­vi­tat i és de sè­rie

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.