Pro­jec­te Sar­tre

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS -

Sar­tre ( Sa­fe Ro­ad Trains for the En­vi­ron­ment) és el nom que rep un in­teres­sant pro­jec­te que es­tà desen­vo­lu­pant Vol­vo jun­ta­ment amb al­tres em­pre­ses del sec­tor de l’au­to­mo­ció, com l’es­pa­nyo­la Tec­na­lia.

Es trac­ta de for­mar trens de ve­hi­cles, a la car­re­te­ra, que va­gin molt junts per­què si­guin un de sol a efec­tes fun­ci­o­nals.

Els ve­hi­cles que for­men part del tren o com­boi es con­nec­ten en­tre ells a tra­vés d’una xar­xa wi-fi. És a dir, una unió vir­tu­al per­què tots se­guei­xin la ve­lo­ci­tat, la tra­jec­tò­ria i els mo­vi­ments en ge­ne­ral del pri­mer.

L’in­no­va­dor del pro­jec­te Sar­tre és que en aques­ta si­tu­a­ció els con­duc­tors dels ve­hi­cles va­gons no con­du­ei­xen, sols és el lí­der el que ho fa. Els al­tres po­den apro­fi­tar el tra­jec­te per re­la­xar-se, es­col­tar mú­si­ca o lle­gir.

A més, es pro­du­eix un im­por­tant es­tal­vi de com­bus­ti­ble per l’efec­te dels re­bufs en l’ae­ro­di­nà­mi­ca.

Vol­vo ja ha re­a­lit­zat pro­ves per car­re­te­res es­pa­nyo­les en con­di­ci­ons re­als amb re­sul­tats molt po­si­tius. El fa­bri­cant su­ec es per­fi­la ai­xí co­mo un dels cap­da­van­ters d’aquest pro­jec­te. va re­a­lit­zar en con­di­ci­ons de tràn­sit re­al, no és la pri­me­ra ve­ga­da que es du­en a ter­me pro­ves d’aquest ti­pus. Go­o­gle va pro­var el seu cot­xe au­tò­nom en l’Es­tat de Ne­va­da i Vol­vo va re­a­lit­zar una ex­pe­ri­èn­cia si­mi­lar, amb un com­boi d’au­to­mò­bils, a Es­pa­nya.

EL CLAS­SE S DE MER­CE­DES

Tam­bé Mer­ce­des, amb el seu nou Clas­se S, ha fet un enor­me salt cap a la con­duc­ció au­tò­no­ma. So­ta el ter­me In­te­lli­gent Dri­ve, la mar­ca ale­ma­nya ha desen­vo­lu­pat una gam­ma de fun­ci­ons d’as­sis­tèn­cia que fu­si­o­nen con­fort i se­gu­re­tat.

Aques­tes no­ves uti­li­tats in­clo­uen des de l’exo­ne­ra­ció de de­ter­mi­na­des tas­ques al con­duc­tor, pas­sant per l’ad­ver­tèn­cia òp­ti­ca, acús­ti­ca o tàc­til, fins al reforç en les se­ves re­ac­ci­ons, amb in­ter­ven­ció au­to­mà­ti­ca del ve­hi­cle en cas d’emer­gèn­cia a ba­se d’ac­ci­ons cor­rec­ti­ves com la fre­na­da au­tò­no­ma per tal d’evi­tar-na pos­si­bles ac­ci­dents.

4

5

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.