Els fo­gons van cre­mar les as­pi­ra­ci­ons de me­cà­nic

La Vanguardia (Català) - Motor - - LA PROVA - Sonia Moreno

La fa­mí­lia Gaig es­tà es­tre­ta­ment lli­ga­da a la tra­di­ció gas­tro­nò­mi­ca ca­ta­la­na i molt vin­cu­la­da a la ciu­tat de Bar­ce­lo­na, on va obrir el pri­mer res­tau­rant el 1869. Ba­te­jat com la Ta­ver­na d’en Gaig, aquest mí­tic es­ta­bli­ment, si­tu­at al bar­ri d’Hor­ta, va veu­re créi­xer el pe­tit Car­les, que més en­da­vant en pren­dria les reg­nes per di­ri­gir-lo cap al re­co­nei­xe­ment cu­li­na­ri

Car­les Gaig, el xef au­to­di­dac­te bar­ce­lo­ní, re­cor­da amb nos­tàl­gia les car­re­res de fórmula 1 que ana­va a veu­re al cir­cuit de Mont­ju­ïc quan els bò­lids, se­gons el seu pro­pi tes­ti­mo­ni, pas­sa­ven a dos pams del pú­blic. Car­les as­se­gu­ra ara amb or­gull que, en cas de no ha­ver es­tat cui­ner, li ha­gués agra­dat de­di­car-se a l’au­to­mo­ció

in­ter­na­ci­o­nal. Tant va ser ai­xí que els es­for­ços re­a­lit­zats en el re­no­vat Res­tau­rant Gaig van ob­te­nir avi­at la re­com­pen­sa: “acon­se­guir una es­tre­ta Mic­he­lin va ser una gran ale­gria per ami”, re­co­neix el xef.

L’ofi­ci li va ve­nir per una qües­tió cir­cums­tan­ci­al. “Si la me­va fa­mí­lia no ha­gués tin­gut el res­tau­rant, pos­si­ble­ment hau­ria es­tat me­cà­nic o hau­ria desen­vo­lu­pat qual­se­vol al­tra fei­na re­la­ci­o­na­da amb els cot­xes”, afir­ma aquest bar­ce­lo­ní, l’afi­ció del qual per l’automobilisme li ve de lluny. Amb tot just 14 anys, quan dei­xa­va els fo­gons, s’es­ca­pa­va al ta­ller del seu cunyat Ra­món, on s’en­tre­te­nia des­mun­tant ve­hi­cles. Als 16 ja con­du­ïa en se­cret el Se­at 600 blau del seu pa­re. “Re­cor­do que li vaig re­bai­xar les cu­la­tes, li vaig can­vi­ar la sor­ti­da de fui­ta , li vaig fer unes mo­di­fi­ca­ci­ons per­què el mo­tor no se so­bre­es­cal­fés...”, ex­pli­ca sen­se ama­gar l’emo­ció Car­les Gaig.

L’afi­ció per l’automobilisme tam­bé es va tras­lla­dar al món de les car­re­res, no com a pi­lot “per­què no te­nia di­ners per com­pe­tir”, si­nó com a es­pec­ta­dor. “M’en­can­ta­va anar a veu­re la fórmula 1 en el cir­cuit de Mont­ju­ïc; en aque­lla èpo­ca, en la qual cor­ri­en Jim Clark i Jackie Stewart, et pas­sa­ven els bò­lids a dos pams”, evo­ca aquest cui­ner au­to­di­dac­te, qui ad­met ha­ver fet d’ama­gat al­gu­na car­re­ra de jo­ve amb els seus col·le­gues.

La fei­na no li dei­xa gai­re temps per al lleu­re, però al­menys un pa­rell de ve­ga­des a l’any s’es­ca­pa amb la se­va es­po­sa, Fi­na Navarro, a la Bor­go­nya, “per­què és el pa­ra­dís dels vins”. Hi van amb cot­xe. Ell con­du­eix tran­quil·la­ment al so de les com­po­si­ci­ons clàs­si­ques de Be­et­ho­ven o Strauss, men­tre ella dorm du­rant bo­na part del tra­jec­te.

Ac­tu­al­ment te­nen dos ve­hi­cles. El pri­mer és un Mer­ce­des clas­se B, que uti­lit­zen en els seus des­pla­ça­ments per Bar­ce­lo­na. De ve­ga­des, tam­bé exer­ceix de fur­go­ne­ta per car­re­gar els pro­duc­tes fres­cos que com­pren ca­da ma­tí a l’em­ble­mà­tic mer­cat de la Bo­que­ria per cui­nar aquell ma­teix dia al seu res­tau­rant de l’Ei­xam­ple. El se­gon és un Ja­guar XJ del 1996, que uti­lit­zen per anar a la Cer­da­nya i fer al­tres vi­at­ges de llarg re­cor­re­gut. Mal­grat la ma­jo­ria d’edat, aquest ve­hi­cle de 240 CV és im­pe­ca­ble, per dins i per fo­ra. Ni una ras­ca­da a la car­ros­se­ria, ni una ta­ca en la ta­pis­se­ria de cuir beix, ni un des­gast als aga­fa­dors...

Pel seu ga­rat­ge han pas­sat un Se­at 1430, un Ford Tau­rus, un Re­nault Sa­fra­ne, un Mer­ce­des 180, un Au­di Q5 i un Mer­ce­des clas­se A. Però el que li en­can­ta­ria se­ria po­der ar­ri­bar a es­ta­ci­o­nar un Bent­ley, un dels seus cot­xes pre­fe­rits. Men­tre es re­sig­na de la for­ma més na­tu­ral a so­mi­ar amb aquest im­po­nent mo­del an­glès, apro­fi­ta per gau­dir d’al­tres pla­ers bri­tà­nics molt més ac­ces­si­bles a la but­xa­ca. “En oca­si­ons, i so­bre­tot quan no he de con­duir, m’agra­da pren­dre’m un dry mar­ti­ni o una gi­ne­bra”, ad­met aquest

bar­ce­lo­ní.

LA VAN­GUAR­DIA

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.