BMW X4 xD­ri­ve 20d

La Vanguardia (Català) - Motor - - NOVETAT - El nou BMW X4 in­cor­po­ra Amb un po­si­ci­o­na­ment més ex­clu­siu,

en­ca­ra que els 500 li­tres de male­ter i les 5 pla­ces amb res­pat­llers poste­ri­ors aba­ti­bles en pro­por­ció 40/20/40 no són una li­mi­ta­ció del seu ús com a ve­hi­cle fa­mi­li­ar.

BMW ha con­for­mat fi­nal­ment una ofer­ta me­cà­ni­ca for­ma­da per tres mo­tors di­è­sel (20d, 30d i 35d, de 190, 258 i 313 CV) i tres de ga­so­li­na (20i, 28i i 35i) les po­tèn­ci­es de la qual van dels 184 als 306 CV. Mo­tor Ci­lin­dra­da Po­tèn­cia mà­xi­ma Ve­lo­ci­tat mà­xi­ma De 0 a 100 km/h Con­sum mit­jà Llarg / Am­ple / Alt Pes Male­ter Ga­ran­tia Web PREU 4 ci­lin­dres tur­bo­di­è­sel

1.995cc 190 CV a 4.000 rpm 212 km/h 8,0 se­gons

5,4 li­tres 467/188/162 cm 1.805 kg 500 li­tres 2 anys sen­se lí­mit de km. bmw.es 47.900€

el sis­te­ma amb di­fe­rents mo­des de con­duc­ció (in­clòs l’ECO PRO, d’al­ta efi­ci­èn­cia) per tal ajus­tar l’es­por­ti­vi­tat i la res­pos­ta del ve­hi­cle. con­for­me al seu es­til di­fe­ren­ci­al i al seu ca­ràc­ter es­por­tiu, les ta­ri­fes del X4 se si­tu­en uns 3.500 eu­ros per...

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.