Mà­xim re­fi­na­ment en di­è­sel

La Vanguardia (Català) - Motor - - PROVA -

tur­bo con­ven­ci­o­nal, i acon­se­guir una mi­llor res­pos­ta a bai­xes re­vo­lu­ci­ons, el tur­bo elèc­tric –com­pres­sor en aquest cas–, es pre­sen­ta com una so­lu­ció ide­al. I aques­ta tec­no­lo­gia és jus­ta­ment la que fa ser­vir l’A7 Sportback TDI de la pro­va. Es trac­ta d’una ver­sió es­pe­ci­al ano­me­na­da Com­pe­ti­ti­on, per ce­le­brar l’ani­ver­sa­ri, equi­pa­da amb la mi­llor tec­no­lo­gia ima­gi­na­ble.

Però abans de par­lar del mo­tor, ve­ri­ta­ble es­tre­lla d’aquest A7, cal ex­pli­car que l’A7 Sportback ha re­but una sè­rie de can­vis es­tè­tics per ac­tu­a­lit­zar-ne l’as­pec­te i al­tres de més pro­funds en l’as­pec­te me­cà­nic. La no­va gra­e­lla cons­ti­tu­eix sens dub­te un dels can­vis més re­lle­vants. Au­di l’ano­me­na Sin­gle­fra­me i in­cor­po­ra fars led de sè­rie, però op­ci­o­nal­ment pot mun­tar els fars amb tec­no­lo­gia Ma­trix led, com en l’A8.

Aques­ta avan­ça­da tec­no­lo­gia per­met cir­cu­lar amb els llums llargs sen­se en­llu­er­nar els ve­hi­cles que vé­nen de ca­ra. Aquest és el can­vi més im­por­tant, si es trac­ta de di­fe­ren­ci­ar l’A7 Sportback del mo­del an­te­ri­or. I en cas de mun­tar els fars Ma­trix led, els in­ter­mi­tents da­van­ters tam­bé can­vi­en per uns de se­nya­lit­za­ció pro­gres­si­va. És a dir, s’il·lu­mi­nen del cen­tre cap a a l’ex­te­ri­or per fer­se ca­da ve­ga­da més vi­si­bles.

Vist des de la part poste­ri­or, els can­vis afec­ten als tubs d’es­ca­pa­ment, que ara adop­ten una for­ma tra­pe­zo­ï­dal, i el dis­seny dels pa­ra-xocs. El nou mo­tor V6 3.0 TDI de 326 CV im­pres­si­o­na tant per la se­va capa­ci­tat de res­pos­ta, pràc­ti­ca­ment des de 1.000 rpm, com per l’ex­tre­ma su­a­vi­tat amb què ho fa tot. Au­di ha desen­vo­lu­pat un di­è­sel molt es­por­tiu, d’una al­tra di­men­sió, que a més trans­met a la car­re­te­ra un tac­te i un aplom pro­pis d’un au­to­mò­bil molt més lleu­ger. La ser­vo­di­rec­ció elec­tro­me­cà­ni­ca és sum­ma­ment pre­ci­sa i la ci­re­re­ta la po­sa el can­vi Tip­tro­nic de 8 ve­lo­ci­tats. Sens dub­te, amb trac­ció in­te­gral quat­tro, di­fe­ren­ci­al poste­ri­or es­por­tiu i sus­pen­sió pneu­mà­ti­ca adap­ta­ti­va. A més a més, aques­ta ver­sió Com­pe­ti­ti­on por­ta de sè­rie el pa­quet S-Li­ne amb sus­pen­sió re­bai­xa­da 20mm i sis­te­ma de tub d’es­ca­pa­ment es­pe­cí­fic amb un so que en­a­mo­ra. Una ve­ga­da a l’in­te­ri­or del ve­hi­cle, Au­di dó­na una al­tra lli­çó ma­gis­tral de qua­li­tat i bon gust.

A part de la pul­cri­tud de l’aca­bat de l’au­to­mò­bil, l’ha­bi­ta­cle trans­met una ca­li­de­sa fo­ra del co­mú. In­clou alu­mi­ni amb in­ser­ci­ons de fus­ta de no­gue­ra, cuir ti­pus Va­lo­na i mul­ti­tud de fun­ci­ons per­què els vi­at­ges si­guin una ex­pe­ri­èn­cia in­o­bli­da­ble, com els se­ients amb ven­ti­la­ció i mas­sat­ge. El sis­te­ma d’in­for­ma­ció i en­tre­te­ni­ment MMI na­vi­ga­ti­on plus in­clou l’Au­di con­nect amb con­ne­xió a in­ter­net 4 G.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.