Pel ca­mí de l’op­ti­mis­me

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS -

l ge­ner sol ser un mes ca­rac­te­rit­zat pels ba­lan­ços de to­ta me­na que es re­a­lit­zen so­bre les da­des acu­mu­la­des du­rant l’any an­te­ri­or per qual­se­vol ti­pus d’ac­ti­vi­tat. L’uni­vers de l’au­to­mo­ció, igual com els al­tres ac­tors eco­nò­mics de la so­ci­e­tat, ana­lit­za les xi­fres des de tots els pris­mes pos­si­bles. I en­ca­ra que des del punt de vista em­pre­sa­ri­al con­ti­nu­ïn sent els be­ne­fi­cis el fac­tor més im­por­tant, els ín­dexs més uti­lit­zats per ca­li­brar la sa­lut del sec­tor de les qua­tre ro­des han es­tat sem­pre les ma­tri­cu­la­ci­ons su­ma­des a tra­vés d’un exer­ci­ci de­ter­mi­nat. Pel que fa al 2015, si ens re­me­tem a les da­des de ven­des re­gis­tra­des al mer­cat es­pa­nyol,

Volkswa­gen ha de­mos­trat el seu po­der eri­gint-se com a lí­der del mer­cat es­pa­nyol amb un to­tal de 88.300 ma­tri­cu­la­ci­ons

no hi ha dub­te que el mo­tor tor­na a ca­mi­nar per un ca­mí que per­met ser op­ti­mis­ta.

L’exer­ci­ci del 2015 es va tan­car a Es­pa­nya amb un to­tal de 1.034.232 ma­tri­cu­la­ci­ons al mer­cat, que in­clou els tu­ris­mes i tot­ter­renys, la clas­si­fi­ca­ció co­mer­ci­al que es fa ser­vir ha­bi­tu­al­ment per com­pro­var la mar­xa del sec­tor de l’au­to­mo­ció. Aques­ta xi­fra re­pre­sen­ta un in­cre­ment del 21% res­pec­te a les ven­des que s’ha­vi­en pro­du­ït l’any an­te­ri­or, i sig­ni­fi­ca tor­nar a si­tu­ar el llis­tó per so­bre de la xi­fra psi­co­lò­gi­ca del mi­lió d’uni­tats, un llin­dar que no se su­pera­va des de la tem­po­ra­da del 2008, que va mar­car l’ini­ci de la tre­men­da cri­si eco­nò­mi­ca que ha per­du­rat fins ara i que con­ti­nua do­nant en­ca­ra bas­tants mal­de­caps a ni­vell de tot el món.

Qu­an es po­sen les da­des de ma­tri­cu­la­ci­ons so­bre la tau­la, cal des­ta­car que s’ha acon­se­guit man­te­nir una tra­jec­tò­ria as­cen­dent, de­gut, en bo­na part, a l’apos­ta de l’ad­mi­nis­tra­ció es­pa­nyo­la per les suc­ces­si­ves ge­ne­ra­ci­ons del pla PIVE, des­ti­nat a po­ten­ci­ar el can­vi de cot­xe mit­jan­çant l’in­cen­tiu que s’acon­se­gueix en do­nar de bai­xa un ve­hi­cle an­tic. Aquests ajuts es man­tin­dran en ac­tiu, com a mí­nim, du­rant la pri­me­ra mei­tat del 2016. Veu­rem què pas­sa­rà d’ara en­da­vant, però es­pe­rem que es man­tin­gui el rit­me de ven­des que va per­me­tre cre­ar ni més ni menys que 10.000 llocs de tre­ball als con­ces­si­o­na­ris l’any pas­sat.

Volkswa­gen ha de­mos­trat el seu po­der eri­gint-se com a lí­der del mer­cat es­pa­nyol per quart any con­se­cu­tiu amb 88.300 ma­tri­cu­la­ci­ons, se­nyal que els con­duc­tors han en­tès per­fec­ta­ment que el te­ma de les emis­si­ons no afec­ta en ab­so­lut el bon fun­ci­o­na­ment dels seus cot­xes. Se­at, per la se­va ban­da, ocu­pa la se­go­na po­si­ció a Es­pa­nya amb 77.259 ven­des, un lloc que té un mè­rit molt es­pe­ci­al si es té en comp­te que la se­va gam­ma con­ti­nua sen­se co­brir di­ver­sos seg­ments co­mer­ci­als. Re­nault és ter­ce­ra amb 77.087 cot­xes, però si s’hi su­men els ve­hi­cles co­mer­ci­als pu­ja al pri­mer lloc de la ge­ne­ral.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.