Pre­cís co­mun bis­tu­rí

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS -

La no­va ge­ne­ra­ció d’aquest es­por­tiu ale­many, la cin­que­na, tam­bé va pas­sar per les nos­tres mans. Con­cre­ta­ment, la ver­sió M4 Cu­pè DKG (88.500 eu­ros). De cons­truc­ció lleu­ge­ra, amb un avan­çat di­fe­ren­ci­al elec­trò­nic i ae­ro­di­nà­mi­ca de cot­xe de com­pe­ti­ció, és un au­to­mò­bil ex­tra­or­di­na­ri des de qual­se­vol punt de vista. Un au­tèn­tic pu­ra sang, un cot­xe des­ti­nat a con­duc­tors exi­gents que va­lo­ren les pres­ta­ci­ons. Aban­do­na el mo­tor V8 per tor­nar al sis ci­lin­dres en lí­nia, aju­dat ara per dos tur­bo­com­pres­sors. Els seus 431 CV a 7.300 rpm i el seu mag­ní­fic pa­rell mo­tor, 550 Nm en­tre el 1.850 i 5.500 rpm, el con­ver­tei­xen en un dels mi­llors mo­tors de ga­so­li­na de sis ci­lin­dres del món. La se­va capa­ci­tat d’em­pen­ta és su­pèr­bia i la se­va elas­ti­ci­tat, exem­plar, el que per­met te­nir a to­ta ho­ra una in­cre­ï­ble fa­ci­li­tat de re­ac­ció a la car­re­te­ra. Però aquest fan­tàs­tic mo­tor mi­llo­ra amb el can­vi se­qüen­ci­alM DKG de do­ble em­bra­gat­ge i lle­ves al vo­lant. Aquest can­vi au­to­mà­tic es mos­tra rà­pid i pre­cís, sen­se in­ter­rom­pre la trans­mis­sió de la for­ça de trac­ció. Es­pe­ci­al­ment fas­ci­nant re­sul­ta uti­lit­zar el can­vi M DKG en cir­cuit, per la fa­ci­li­tat i ra­pi­de­sa amb què es pot fer tot al vo­lant.

BMW M4 Cu­pè. Molt rà­pid, efi­caç i tre­men­da­ment pre­cís de di­rec­ció, el BMW M4 fa ho­nor a la­mí­ti­caM­de la se­va de­no­mi­na­ció

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.