Laim­men­sa­for­tu­na so­bre qua­tre ro­des

La Vanguardia (Català) - Motor - - PROVA -

els seus ve­hi­cles a Obi Okeke, pro­pi­e­ta­ri de Fu­si­on Lu­xury Mo­tors. Ser el ve­ne­dor de cap­ça­le­ra d’un ex­cèn­tric mul­ti­mi­li­o­na­ri com Maywe­at­her im­pli­ca es­tar de ser­vei les 24 ho­res del dia. “Una nit em va tru­car a les tres de la ma­ti­na­da per­què vo­lia te­nir un Bugatti Vey­ron a la se­va man­sió de Las Ve­gas en no­més 12 ho­res per po­der por­tar-lo al gim­nàs”, ex­pli­ca l’em­pre­sa­ri, que va obrar el mi­ra­cle des­prés de fer unes tru­ca­des, aga­far un avió i con­duir el ve­hi­cle de tor­na­da fins a la ca­sa de l’es­tre­lla nord-ame­ri­ca­na.

Una al­tra per­so­na clau en la vi­da de l’es­por­tis­ta és el seu xo­fer Bru­ce Mi­ller, que s’en­car­re­ga del man­te­ni­ment de la se­va am­plís­si­ma col·lec­ció automobilística. “Tots els cot­xes han d’es­tar sem­pre im­pe­ca­bles per­què mai no sé quin vol­drà con­duir en ca­da mo­ment; és im­pre­vi­si­ble”, ad­met l’ho­me de con­fi­an­ça del po­pu­lar bo­xe­ja­dor, la flo­ta del qual va pa­tir una min­va in­vo­lun­tà­ria de di­ver­ses uni­tats l’oc­tu­bre pas­sat des­prés que dos Rolls Roy­ce i un Bent­ley que­des­sin cal­ci­nats qu­an el trài­ler que els trans­por­ta­va de Las Ve­gas a Mi­a­mi va te­nir un ac­ci­dent.

A aques­tes pèr­du­es tam­bé cal su­mar-hi la re­cent ven­da de l’im­pe­ca­ble Fer­ra­ri En­zo del 2003 que Maywe­at­her ha­via ad­qui­rit a co­men­ça­ments del 2015. Sub­has­tat fa unes set­ma­nes a Sot­heby’s de No­va York, aquest ex­clu­siu su­peres­por­tiu va as­so­lir els 3,3 mi­li­ons de dò­lars (uns 3 mi­li­ons d’eu­ros), una xi­fra que se­gu­ra­ment l’ex­pú­gil, de 38 anys, ja s’hau­rà gas­tat en un al­tre au­to­mò­bil o qual­se­vol dels seus cos­to­sos ca­pri­cis.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.