Ar­gu­ments que por­ten a l’èxit

MO­TOR RE­NAULT MÉGANE

La Vanguardia (Català) - Motor - - PORTADA - Ramon Or­tiz

El Mégane és un pi­lar bà­sic en l’ofer­ta d’au­to­mò­bils de Re­nault. El seu llan­ça­ment el 1995 era l’ini­ci d’una tra­jec­tò­ria d’enor­me èxit co­mer­ci­al que ha por­tat la fir­ma del rom­be a acu­mu­lar 6,6 mi­li­ons d’uni­tats ve­nu­des. A més, és un au­to­mò­bil que té una es­pe­ci­al con­ne­xió amb el mer­cat es­pa­nyol, ja que qua­tre mi­li­ons d’aques­tes uni­tats han es­tat fa­bri­ca­des en la plan­ta de pro­duc­ció que la fir­ma fran­ce­sa té a Pa­lèn­cia. El seu pal­ma­rès és ex­tra­or­di­na­ri, ja que ha acon­se­guit ser lí­der ab­so­lut del mer­cat en dot­ze oca­si­ons.

Ara és el mo­ment de re­for­çar els ar­gu­ments d’un pro­duc­te que pre­tén es­ten­dre el seu li­de­rat­ge du­rant els pro­pers anys. En la se­va quar­ta ge­ne­ra­ció, la fir­ma del rom­be ha cre­at un Mégane trans­for­mat, amb ex­cel·lents evo­lu­ci­ons en tots els apar­tats. La pla­ta­for­ma és to­tal­ment no­va i com­par­ti­da amb els nous mo­dels Es­pa­ce i Ta­lis­man, ga­ran­tint ai­xí la dis­po­ni­bi­li­tat de les mi­llors tec­no­lo­gi­es desen­vo­lu­pa­des per Re­nault.

Amb una lon­gi­tud de 4,35 me­tres –6cm­més llarg que el mo­del que su­plan­ta–, la imat­ge del ve­hi­cle con­ser­va al­guns trets del mo­del an­te­ri­or, però és molt més ac­tu­al. Pel fet de ser un au­to­mò­bil més es­ti­lit­zat re­bai­xa lleu­ge­ra­ment la se­va al­çà­ria en 25mmi in­cre­men­ta l’am­pla­da dels seus ei­xos. Per gua­nyar en pre­sèn­cia dis­po­sa d’una ba­ta­lla su­pe­ri­or (+280 mm) i de sor­tints més curts. Aquest crei­xe­ment en les se­ves co­tes s’acom­pa­nya d’una dis­mi­nu­ció de pes que per­met no dis­pa­rar les xi­fres en aquest apar­tat. El fron­tal se­gueix la ten­dèn­cia mar­ca­da pels re­cents llan­ça­ments d’Es­pa­ce i Ta­lis­man, amb una per­fec­ta unió en­tre grups òp­tics i ca­lan­dra, re­ma­ta­da amb un rom­be de Re­nault de mi­da gran. Al dar­re­re del ve­hi­cle des­ta­quen uns grups òp­tics que s’es­te­nen ho­rit­zon­tal­ment.

L’in­te­ri­or és tam­bé com­ple­ta­ment nou, amb co­tes d’ha­bi­ta­bi­li­tat que su­peren el seu an­te­ces­sor. Els ma­te­ri­als em­prats evi­den­ci­en una no­ta­ble mi­llo­ra res­pec­te al mo­del de ter­ce­ra ge­ne­ra­ció i l’equi­pa­ment pre­sen­ta im­por­tants no­ve­tats, so­bre­tot en apor­ta­ci­ons tec­no­lò­gi­ques. Des­ta­ca el sis­te­ma He­ad up Dis­play re­tràc­til en co­lor, una pri­mí­cia en el seu seg­ment, o la dis­po­ni­bi­li­tat de pan­ta­lles, bé una ho­rit-

Fa­bri­ca­da a Pa­lèn­cia, la quar­ta ge­ne­ra­ció del Mégane he­re­ta el dis­seny de la mar­ca del rom­be

zon­tal de 7 pol­za­des o una ver­ti­cal de 8,7 pol­za­des, que ofe­rei­xen to­ta la informació de­ri­va­da del mo­dern sis­te­ma de con­nec­ti­vi­tat R-Link 2.

Re­nault ha pre­vist cinc ni­vells d’aca­bat de­no­mi­nats Li­fe, In­tens, Zen i Bo­se, a més de l’es­por­ti­va ver­sió GT. Aquest úl­tim equi­pa un xas­sís amb una po­sa­da a punt es­pe­cí­fi­ca desen­vo­lu­pa­da per Re­nault Sport i dis­po­sa, com a pri­mí­cia en el seg­ment C del mer­cat, de tec­no­lo­gia de sis­te­ma 4Con­trol, és a dir, qua­tre ro­des di­rec­ci­o­nals que pro­por­ci­o­nen una capa­ci­tat su­pe­ri­or de ma­ni­o­bra­bi­li­tat i una es­ta­bi­li­tat molt ele­va­da. Es­tè­ti­ca­ment, el Mégane GT es di­fe­ren­cia per un pa­ra-xocs da­van­ter redis­se­nyat que in­te­gra una pre­sa d’ai­re més am­pla i una rei­xe­ta a la ca­lan­dra redis­se­nya­da, en for­ma de niu d’abe­lla. La part del dar­re­re es dis­tin­geix per la pre­sèn­cia de dos tubs d’es­ca­pa­ment cro­mats. La de­no­mi­na­ció Re­nault Sport es tro­ba en fron­tal. Tam­bé té ale­tes la­te­rals. En aques­ta ver­sió del Mégane de­bu­ta un nou co­lor de car­ros­se­ria ano­me­nat Blue Iron, as­so­ci­at a ele­ments en Dark Me­tal a la zo­na da­van­te­ra i so­bre els em­be­lli­dors dels re­tro­vi­sors. El con­junt GT es com­ple­ta amb llan­tes d’alu­mi­ni de 18 pol­za­des, de dis­seny es­pe­cí­fic de Re­nault Sport.

L’ofer­ta me­cà­ni­ca del nou Mé- ga­ne pro­po­sa tres efi­ci­ents mo­tors di­è­sel, dos 1.5 dCi de 90 CV (3,7 l/100 km) i 110 CV (3,7 l/100 km), als quals s’afe­geix un 1.6 dCi de 130 CV (4 l/100 km). En ga­so­li­na, Re­nault ofe­reix un Energy 1.2 TCe, des­do­blat en du­es op­ci­ons, amb po­tèn­ci­es de 100 CV (5,4 l/100 km) i 130 CV (5,3 l/100 km). Per als amants de les ver­si­ons més di­nà­mi­ques, el mo­del GT dis­po­sa d’un pro­pul­sor tur­bo­a­li­men­tat d’1,6 li­tres, capaç de desen­vo­lu­par una po­tèn­cia mà­xi­ma de 205 CV. Aques­ta ver­sió equi­pa una cai­xa au­to­mà­ti­ca EDC­de do­ble em­bra­gat­ge, de set ve­lo­ci­tats, i el seu ele­vat ren­di­ment no im­pe­deix gau­dir d’ex­cel·lents re­gis­tres de con­sum ho­mo­lo­gat –6 l/100 km– i emis­si­ons con­ta­mi­nants de CO , de 134

2 grams. Prò­xi­ma­ment ar­ri­ba­ran no­ves mo­to­rit­za­ci­ons, en­tre les quals des­ta­ca una ver­sió hí­bri­da, amb el mo­tor di­è­sel dCi 110, amb un con­sum ho­mo­lo­gat de 2,9 l/100 km.

El fron­tal se­gueix la ten­dèn­cia mar­ca­da pels llan­ça­ments re­cents d’Es­pa­ce i Ta­lis­man, amb una per­fec­ta unió en­tre grups òp­tics i ca­lan­dra, re­ma­ta­da amb un rom­be de Re­nault de mi­da gran

RE­NAULT MÉGANE___

Mul­tiSen­se. Pot equi­par una fun­ció que per­met va­ri­ar la res­pos­ta del mo­tor o del can­vi si és au­to­mà­tic Tres ti­pus de pan­ta­lla. La no­va gam­ma Mégane ofe­reix fins a tres ti­pus de pan­ta­lla mul­ti­mè­dia, en fun­ció de l’aca­bat GT Line. La fir­ma fran­ce­sa...

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.