Be­lle­sa­am­bà­ni­ma

La mos­tra de Gi­ne­bra és el lloc que Infiniti ha es­co­llit per­què el nou cu­pè es­por­tiu Q60 de­bu­ti a Eu­ro­pa. Dis­po­sa de trac­ció poste­ri­or i mo­tors ga­so­li­na V6, amb­po­tèn­ci­es de 300 i 400 CV

La Vanguardia (Català) - Motor - - SALÓ DE GINEBRA - Ramon Or­tiz LI­DE­RAT­GE TEC­NO­LÒ­GIC

nfi­ni­ti es tro­ba en una eta­pa de crei­xe­ment in­tens, ba­sat en una for­ta ofen­si­va de pro­duc­te. El 2015, el cons­truc­tor ni­pó va tan­car un exer­ci­ci amb rè­cord de ven­des: va ma­tri­cu­lar a tot el­mó­nun to­tal de 215.250 ve­hi­cles, xi­fra que su­po­sa­va un 16% d’in­cre­ment res­pec­te a l’any an­te­ri­or. La ofen­si­va ja­po­ne­sa és re­co­ne­gu­da mun­di­al­ment pel seu dis­seny icò­nic i per les in­no­va­ci­ons tec­no­lò­gi­ques en­fo­ca­des de ca­ra al con­duc­tor.

Con­ti­nu­ant amb aques­ta ofen­si­va de pro­duc­tes nous que han de por­tar Infiniti a mar­car-se am­bi­ci­o­sos ob­jec­tius, ara és el torn del nou cu­pè, de­no­mi­nat Q60. Dis­seny atre­vit i ele­va­des pres­ta­ci­ons són els prin­ci­pals ob­jec­tius mar­cats per Infiniti per al seu nou i fla­mant au­to­mò­bil. Pre­sen­ta una imat­ge ex­te­ri­or au­daç, do­ta­da d’una po­de­ro­sa ele­gàn­cia i d’unes pro­por­ci­ons mus­cu­lo­ses i bo­ni­ques. La ver­sió de­fi­ni­ti­va amb prou fei­nes s’allu­nya de les for­mes pre­sen­ta­des pel con­cept-car vist en l’edi­ció 2015 del Sa­ló de l’Au­to­mò­bil de De­troit.

En­la no­va ge­ne­ra­ció, elQ60és un cu­pè de 4,69 me­tres de lon­gi­tud dis­po­ni­ble amb trac­ció a les ro­des poste­ri­ors i dos ni­vells de po­tèn­cia, pro­ce­dents d’un mo­tor ga­so­li­na d’alt ren­di­ment, un bloc V6 bi­tur­bo de 3.0 li­tres, dis­po­ni­ble amb 300 o 400 CV. Per tal de pro­por­ci­o­nar una ex­pe­ri­èn­cia de con­duc­ció in­o­bli­da­ble, aquest Infiniti equi­pa de for­ma op­ci­o­nal una no­va sus­pen­sió desen­vo­lu­pa­da per la fir­ma ja­po­ne­sa, de­no­mi­na­da Dy­na­mic Di­gi­tal Sus­pen­si­on, que ha es­tat dis­se­nya­da per pro­por­ci­o­nar una res­pos­ta més pre­ci­sa al vo­lant i un con­fort de mar­xa su­pe­ri­or.

Tam­bé s’ofe­reix la se­go­na ge­ment, ne­ra­ció del sis­te­ma Di­rect Adap­ti­ve Ste­e­ring, que pro­por­ci­o­na ni­vells de sen­sa­ció de di­rec­ció mi­llors. A més, dis­po­sa d’un se­lec­tor de ma­ne­res de con­duc­ció que ofe­reix al con­duc­tor la pos­si­bi­li­tat de per­so­na­lit­zar les res­pos­tes pre­ci­ses de la di­rec­ció, en fun­ció de les pre­fe­rèn­ci­es del con­duc­tor.

Aquest au­to­mò­bil equi­pa­rà una cai­xa de can­vis au­to­mà­ti­ca de set ve­lo­ci­tats i llan­tes d’ali­at­ge de 19 i de 20 pol­za­des. Des­ta­ca ai­xí ma­teix la fei­na dels seus cre­a­dors per acon­se­guir un aï­lla­ment de l’ha­bi­ta­cle su­perb que re­du­eix tant so­rolls com vi­bra­ci­ons a la mínima ex­pres­sió.

El nou Q60 re­pre­sen­ta un nou rep­te per a Infiniti. Un fet que des­ta­ca Car­los Ghosn, CEO de l’Ali­an­ça Re­nault-Nis­san, en afir­mar que, “sent la ter­ce­ra ver­sió de la ge­ne­ra­ció de l’icò­nic cu­pè es­por­tiu d’Infiniti, el nou Q60 es no­dreix de l’he­rèn­cia de la mar­ca i del seu li­de­rat­ge tec­no­lò­gic. Re­for­ça ai­xí la re­pu­ta­ció d’Infiniti en ter­mes de ren­di- ele­gàn­cia i dis­seny ori­en­tat al con­duc­tor”.

Per la se­va part, Ro­land Kru­e­ger, president d’Infiniti Mo­tor Com­pany, afir­ma que “l’Infiniti Q60 trans­met una po­de­ro­sa ele­gàn­cia mit­jan­çant un dis­seny atre­vit, una tec­no­lo­gia de no­va ge­ne­ra­ció i un sis­te­ma de pro­pul­sió que ofe­reix fins a 400 CV. Sens dub­te atrau­rà nous cli­ents a la mar­ca i cer­ti­fi­ca la nos­tra pre­sèn­cia en el seg­ment dels cu­pès es­por­tius”.

No dis­po­ni­ble

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.