Els ri­vals

La Vanguardia (Català) - Motor - - COTXE DE LA SETMANA -

El­nou­cros­so­ver­de Hyundai ar­ri­ba al mer­cat per com­pe­tir am­bau­to­mò­bils de­ri­vats d’ur­bans i com­pac­tes, als quals s’ha afe­gi­tu­na iden­ti­tat més aven­tu­re­ra. Tam­bé ri­va­lit­za amb­mo­dels100% cros­so­ver, co­ma­ra l’OpelMokka­o­el Nis­san Juke. En qual­se­vol cas, ca­da ve­ga­da hi­ha­més al­ter­na­ti­ves, en­tre les quals des­ta­quen la pro­pos­ta de Cit ro ë n, la ver­sió del­mo­del 500LdeFi­a­tol’op­ció deVolkswa­ge­nen­la ba­se del Po­lo.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.