Un or­gull molt me­res­cut

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS -

Mit­jan­çant sim­pà­ti­ques pi­ca­des d’ull que po­sen l’ac­cent en di­ver­sos as­pec­tes ca­rac­te­rís­tics pro­pis de la so­ci­e­tat es­pa­nyo­la, Ci­troën pre­tén te­nyir en po­si­tiu el fet de fa­bri­car el C4 Cac­tus al nos­tre ter­ri­to­ri na­ci­o­nal. Cam­pa­nyes pu­bli­ci­tà­ri­es tan en­gi­nyo­ses com la que ha im­pul­sat la fi­li­al de la fir­ma fran­ce­sa ser­vei­xen per des­ter­rar els com­ple­xos i ado­nar-se del me­res­cut sen­ti­ment d’or­gull que hau­ri­en de des­per­tar les fà­bri­ques d’au­to­mò­bils ins­tal·la­des de cap a cap de la pe­nín­su­la Ibè­ri­ca.

A tra­vés de la se­va di­la­ta­da tra­jec­tò­ria com a fa­bri­cant de cot­xes, Se­at ha re­a­lit­zat per la se­va part un es­forç ti­tà­nic per­què la mar­ca Es­pa­nya tin­gués la con­si­de­ra­ció que me­reix en el pano­ra­ma in­ter­na­ci­o­nal de les qua­tre ro­des.

Fer­ma de­fen­so­ra dels va­lors cul­tu­rals me­di­ter­ra­nis, la fir­ma es­pa­nyo­la dis­po­sa d’un pres­ti­gi con­si­de­ra­ble a tots els mer­cats en els quals ope­ra, gua­nyat a cò­pia de cre­ar cot­xes que des­ta­quen tant per la se­va avan­tat­jo­sa re­la­ció en­tre qua­li­tat i preu com pel seu agra­da­ble tac­te es­por­tiu de con­duc­ció.

Men­ció es­pe­ci­al me­reix tam­bé l’apor­ta­ció es­pe­cí­fi­ca de Nis­san a l’uni­vers de l’or­gull na­ci­o­nal. No en va, una de les fac­to­ri­es més avan­ça­des de la mar­ca ja­po­ne­sa es­tà si­tu­a­da a la Zo­na Fran­ca, que ex­por­ta la se­va pro­duc­ció

Des­prés de fa­bri­car un to­tal de 2.730.000 ve­hi­cles el 2015, Es­pa­nya ha es­ca­lat fins a la vui­te­na po­si­ció del ràn­quing mun­di­al de fa­bri­cants

a tots els ra­cons del món. I per si fos poc, les se­ves ins­tal·la­ci­ons de Bar­ce­lo­na dis­po­sen tam­bé d’un avan­çat cen­tre tèc­nic, un ora­cle d’en­gi­nye­ria que exer­ceix una im­por­tant fun­ció per adap­tar els seus cot­xes a les exi­gents pre­fe­rèn­ci­es dels con­duc­tors eu­ro­peus.

Pot­ser en al­tres mo­da­li­tats eco­nò­mi­ques ens tro­bem allu­nyats de l’elit mun­di­al, però pel que fa al sec­tor de la fa­bri­ca­ció d’au­to­mò­bils es­tem ju­gant en la pri­me­ra di­vi­sió. I és que a l’es­forç es­pe­cí­fic de Se­at, Nis­san i Ci­troën, s’ha de su­mar tam­bé la con­tri­bu­ció de les fà­bri­ques es­pa­nyo­les pro­pi­e­tat de Re­nault, Ford, Peu­ge­ot, Opel, Volkswa­gen i Mer­ce­des, un con­junt que con­fi­gu­ra un pano­ra­ma in­dus­tri­al es­pec­ta­cu­lar.

Al Sa­ló de Gi­ne­bra, que es clau­su­ra avui, s’han do­nat a conèi­xer les xi­fres mun­di­als de fa­bri­ca­ció d’au­to­mò­bils du­rant l’exer­ci­ci pas­sat, que po­sen so­bre la tau­la el pes es­pe­cí­fic de ca­da pa­ís. La Xi­na es man­té com el prin­ci­pal pro­duc­tor del pla­ne­ta, amb 24.500.000 d’uni­tats, per da­vant dels Estats Units (12.100.000) i el Ja­pó (9.280.000). El quart lloc és per a Ale­ma­nya, amb 6.030.000 cot­xes fa­bri­cats, men­tre que Es­pa­nya va su­perar el Bra­sil el 2015 per en­fi­lar-se a la vui­te­na po­si­ció del món, amb 2.730.000 ve­hi­cles pro­du­ïts. Re­fle­xi­o­nem so­bre la re­lle­vàn­cia d’aques­ta da­da.

Pere Prat Ju­rat del Cot­xe de l’Any a Eu­ro­pa

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.