El Nin­ja­més ur­ba­ni­ta

No ha re­sul­tat fà­cil re­nun­ci­ar als seus prin­ci­pis, però Kawa­saki pre­sen­ta fi­nal­ment un es­cú­ter de 125cc i, com ja va fe­ramb el seu J300, li ha do­nat un ex­clu­siu toc es­por­tiu per de­mos­trar que és me­rei­xe­dor de por­tar el se­gell de la mar­ca

La Vanguardia (Català) - Motor - - MOTOS - Da­vid Prats

S i fa un pa­rell d’anys es va com­plir el som­ni dels fans de Kawa­saki de veu­re fi­nal­ment un es­cú­ter amb el se­gell de la mar­ca ni­po­na, el J300, ara ha ar­ri­bat el torn de tan­car el cer­cle amb la ver­sió de 125cc d’aquest mo­del.

Tal com era pre­vi­si­ble, des­prés de su­cum­bir a les pres­si­ons del mer­cat eu­ro­peu i fer el pas de les mo­tos gros­ses a l’atrac­tiu seg­ment dels ve­hi­cles ur­bans, Kawa­saki ar­ri­ba ara a la bos­sa de cli­ents més im­por­tants del mo­ment –el del quart de li­tre–, però sen­se perdre aquestADNamb el qual va vo­ler mar­car des del pri­mer mo­ment el J300.

El nou J125 té el seu ori­gen, igual com el seu ger­mà gran, en el Kym­co Su­per Dink, i és que l’ali­an­ça de Kawa­saki amb la fi­rai­xí ma taiwa­ne­sa per do­nar for­ma als seus es­cú­ters ha fruc­ti­fi­cat i cres­cut amb el temps. Mal­grat ser­vir-se de la ma­tei­xa ba­se me­cà­ni­ca i d’una part ci­cle pràc­ti­ca­ment idèn­ti­ca, tal com ja va pas­sar amb la ver­sió de 300cc, no es pot dir que es trac­ti del ma­teix mo­del amb di­fe­rents ad­he­sius. La sè­rie J té per­so­na­li­tat prò­pia i ai­xí ho de­mos­tra en mar­xa amb un ajust de les sus­pen­si­ons i un ren­di­ment dels frens de tall es­por­tiu, i fins i tot amb al­guns ajus­tos pro­pis en el fun­ci­o­na­ment me­cà­nic. Per des­comp­tat, el dis­seny és el punt en el qual més clara­ment s’ob­ser­va el se­gell de la mar­ca Kawa­saki, amb una bar­re­ja de de­talls de les du­es sè­ri­es més po­pu­lars de la mar­ca, les Nin­ja i la de les es­por­ti­ves naked Z.

El mo­tor és un mo­no­ci­lín­dric de 125cc, SOHC, 4 vàl­vu­les, re­fri­ge­ra­ció lí­qui­da i in­jec­ció elec­trò­ni­ca amb una CPU de 16bits. La po­tèn­cia mà­xi­ma és de 14 CV a 9.000 rpm, amb un lliu­ra­ment re­al­ment in­sò­lit en qual­se­vol cir­cums­tàn­cia i que des­ta­ca, so­bre­tot, en re­cu­pe­ra­ci­ons. La part ci­cle ofe­reix un ren­di­ment re­lle­vant, amb un xas­sís ti­pus bres­sol de tubs d’acer, for­qui­lla da­van­te­ra amb bar­res de 37 mm i do­ble amor­ti­dor poste­ri­or ajus­ta­ble en pre­càr­re­ga. La sen­sa­ció d’aplom i se­gu­re­tat és ab­so­lu­ta; hi con­tri­bu­eix un equip de frens de pri­me­ra ca­te­go­ria, amb dis­cos lo­bu­lats de 260 i 240 mm al tren an­te­ri­or i poste­ri­or, res­pec­ti­va­ment, amb pin­ces de do­ble pis­tó en els dos ca­sos.

El J125 dis­po­sa d’una ver­sió amb frens ABS amb el mò­dul de con­trol fir­mat per Bosch i en­tre el seu equi­pa­ment de sè­rie comp­ta amb una pre­sa de cor­rent de 12V a la guan­te­ra fron­tal, com llum de cor­te­sia so­ta el se­ient. Pre­ci­sa­ment, l’ober­tu­ra del ban­quet és elèc­tri­ca des de la pre­sa de con­tac­te i dins hi ha es­pai per a dos cas­cos: un in­te­gral i un jet. Al­tres de­talls que des­ta­quen del pe­tit dels J és el seu pi­lot poste­ri­or de dí­o­des LED, els llums de dia tam­bé amb tec­no­lo­gia LED o les ma­ne­tes de fre ajus­ta­bles en qua­tre po­si­ci­ons.

Kawa­saki ha vol­gut ce­le­brar l’ar­ri­ba­da del seu pri­mer es­cú­ter de 125cc al nos­tre mer­cat amb un pa­quet de des­comp­tes per a to­tes les ver­si­ons apli­ca­bles fins a fi­nals de març. D’aques­ta ma­ne­ra, els 4.199 eu­ros del preu de ta­ri­fa per als mo­dels en co­lors sò­lids (blanc o ne­gre) es dei­xen en 3.799 eu­ros (400 eu­ros més amb ABS) i la Spe­ci­al Edi­ti­on amb els co­lors nin­ja pas­sa de 4.349 eu­ros a 3.949 eu­ros (400 eu­ros més amb ABS).

La sè­rie J té per­so­na­li­tat prò­pia i ai­xí ho de­mos­tra qu­an es­tà en mar­xa amb un ajust acu­rat de les sus­pen­si­ons

L’es­tè­ti­ca del J125 és molt si­mi­lar a la del seu ger­mà de 300cc, amb de­talls que re­cor­den la sè­rie Nin­ja al fron­tal, i a les es­por­ti­ves naked Z al dar­re­re. El qua­dre de co­man­da­ments té l’es­truc­tu­ra clàs­si­ca, amb un dis­seny atrac­tiu i de lec­tu­ra fà­cil

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.