Som­ni vir­tu­al con­ver­tit en re­a­li­tat

Un bò­lid cre­at per a cur­ses de vi­de­o­joc ad­qui­reix for­ma re­al per en­llu­er­nar el pú­blic de tots els sa­lons au­to­mo­bi­lís­tics

La Vanguardia (Català) - Motor - - CONCEPT CAR - Pere Prat

Re­sul­ta ob­vi as­se­gu­rar que els tons de la vi­da vé­nen de­ter­mi­nats pels co­lors dels vi­dres tri­ats per con­tem­plar­la. D’aques­ta ma­ne­ra, una greu le­sió de lli­ga­ments al tur­mell pot te­nir con­se­qüèn­ci­es ca­tas­trò­fi­ques per a un es­por­tis­ta d’elit, o d’al­tra ban­da, trans­for­mar-se en una opor­tu­ni­tat ge­gan­ti­na per­què un amant de les com­pe­ti­ci­ons del mo­tor tro­bi la fe­li­ci­tat com­ple­ta du­rant uns di­es. I és que men­tre no pu­gui re­col­zar el peu amb la fer­me­sa ne­ces­sà­ria per re­cu­pe­rar les ac­ti­vi­tats quo­ti­di­a­nes, l’afi­ci­o­nat dis­po­sa d’una oca­sió im­mi­llo­ra­ble per gau­dir de les cur­ses au­to­mo­bi­lís­ti­ques vir­tu­als de vi­de­o­joc, l’uni­vers en què es va en­gen­drar el ru­ti­lant Nis­san Vision 2020.

El que va co­men­çar un dia com si fos un joc di­ver­tit que va per­me­tre do­nar curs als desit­jos més qui­mè­rics d’un grup de dis­se­nya­dors es va con­ver­tir amb el pas del temps en un pro­jec­te que gua­nya­va adep­tes en­tre la cú­pu­la di­rec­ti­va de Nis­san, i que al fi­nal po­dria ar­ri­bar a trans­for­mar-se en un dels au­to­mò­bils més re­lle­vants de la his­tò­ria de la mar­ca. El Vision 2020, un im­pac­tant bò­lid de cur­ses el pri­mer lliu­ra­ment del qual es li­mi­ta­va al món vir­tu­al del vi­de­o­joc Gran

Tu­ris­mo per a PlayS­ta­ti­on, ha co­brat for­ma de mi­da re­al per postu­lar-se tan­ma­teix com el con­cept car més es­pec­ta­cu­lar del ca­len­da­ri dels prò­xims sa­lons au­to­mo­bi­lís­tics.

La ver­sió ori­gi­nal d’aquest in­sò­lit ve­hi­cle de cur­ses es va desen­vo­lu­par al cen­tre de dis­seny de Nis­san a Eu­ro­pa, ubi­cat a Lon­dres. Plan­te­jat com una fei­na d’in­ves­ti­ga­ció en­car­re­ga­da a un equip de jo­ves cre­a­dors, va sor­gir com el bò­lid som­ni­at que vol­dri­en te­nir ells ma­tei­xos als seus ga­rat­ges par­ti­cu­lars de na­tu­ra­le­sa vir­tu­al del joc Gran Tu­ris­mo. El pri­mer lliu­ra­ment del cot­xe des­ta­ca­va per les ra­di­cals for­mes de la se­va car­ros­se­ria, en­ca­ra que es­ta­va de­co­rat amb un ano­dí co­lor gris que no res­sal­ta­va les se­ves an­gu­lo­ses ares­tes. Però el ro­tund èxit aca­pa­rat pel Vision 2020 en­tre els afi­ci­o­nats de tot el món va em­pè­nyer la seu cen­tral de la mar­ca ja­po­ne­sa a in­ter­ve­nir-hi per do­tar-lo de les cor­res­po­nents cor­rec­ci­ons cor­po­ra­ti­ves.

D’aques­ta ma­ne­ra, els en­gi­nyers del prin­ci­pal cen­tre tèc­nic del Ja­pó, si­tu­at a la lo­ca­li­tat d’At­su­gi, van as­su­mir la res­pon­sa­bi­li­tat de tras­lla­dar les lí­ni­es mes­tres del pro­jec­te a un cot­xe re­al que ser­veix per cap­tar l’aten­ció dels vi­si­tants dels sa­lons més im­por­tants del món. En la se­go­na ge­ne­ra­ció del Vision 2020, la que es va con­ver­tir fi­nal­ment en un con­cept car de mi­da re­al, es va tri­ar un vis­tós co­lor ver­mell, un to per­fec­te per atreu­re les mi­ra­des dels afi­ci­o­nats que tin­guin el pri­vi­le­gi de con­tem­plar-ho en di­rec­te.

I, tan­ma­teix, si l’ex­pec­ta­ció que des­per­ta ad­qui­reix prou di­men­sió, po­dria ser que a mit­jà ter­mi­ni im­pul­sés Nis­san a cre­ar fins i tot un cot­xe de pro­duc­ció de ca­rac­te­rís­ti­ques es­tè­ti­ques si­mi­lars i pres­ta­ci­ons fo­ra del co­mú.

Va co­men­çar sent un joc de dis­se­nya­dors, però po­dria con­ver­tir-se en un cot­xe de pro­duc­ció apas­si­o­nant

El bò­lid que s’ex­hi­beix als sa­lons au­to­mo­bi­lís­tics més im­por­tants del món adop­ta ico­nes ac­tu­als del llen­guat­ge vi­su­al de Nis­san

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.