Ba­lu­ard tec­no­lò­gic

La Vanguardia (Català) - Motor - - COTXE DE LA SETMANA -

El mo­tor de ga­so­li­na d’1,8 li­tres VVT-i de qua­tre ci­lin­dres en lí­nia pre­sen­ta una com­bus­tió op­ti­mit­za­da, sis­te­ma du­al de re­fri­ge­ra­ció, ni­vells de fric­ció re­du­ïts i al­tres mi­llo­res que per­me­ten que aug­men­ti la se­va efi­ci­èn­cia tèr­mi­ca un 40%. Desen­vo­lu­pa 98 CV i 142 Nm a 3.600 rpm, la qual co­sa, uni­da als 72 CV del mo­tor elèc­tric, amb un pa­rell de 163 Nm, per­met que as­so­lei­xi els 122 CV de po­tèn­cia mà­xi­ma con­jun­ta a 5.200 rpm. As­so­leix una ve­lo­ci­tat pun­ta de 180 km/h i una ac­ce­le­ra­ció de 0 a 100 km/h en 10,6 se­gons amb un con­sum mig ho­mo­lo­gat de 3 l/100 km i unes emis­si­ons de 70 g de CO /km. més si­len­ci­o­sa, in­tu­ï­ti­va i amb un con­trol de l’ac­ce­le­ra­dor mi­llor. La ba­te­ria que ali­men­ta el mo­tor elèc­tric re­cu­pe­ra la càr­re­ga un 28% més rà­pid mal­grat que és un 10% més pe­ti­ta i 110 mm més bai­xa, la qual co­sa alli­be­ra es­pai per al male­ter (fins a 56 li­tres més), que ara dis­po­sa de 502 li­tres de capa­ci­tat. Si s’aba­ten els res­pat­llers de la se­go­na fi­la de se­ients, el vo­lum mà­xim as­so­leix els 1.633 li­tres.

Toyota Es­pa­nya ini­ci­a­rà a l’abril l’ober­tu­ra de co­man­des per al Prius 2016, les pri­me­res uni­tats del qual ar­ri­ba­ran al mes de maig. Se­rà a la ven­da des de 29.900 eu­ros (pro­mo­ci­ons in­clo­ses sen­se PIVE) amb un sol ni­vell d’aca­bat i un equi­pa­ment més com­plet, equi­va­lent a l’Exe­cu­ti­ve ac­tu­al. L’úni­ca op­ció dis­po­ni­ble se­rà la ta­pis­se­ria de cuir, que cos­ta­rà 1.500 eu­ros. Tam­bé es po­drà ad­qui­rir amb la fór­mu­la Pay per Dri­ve de com­pra per ús des de 290 eu­ros al mes, el ma­teix que cos­ta el Prius avui en ver­sió Ad­van­ce.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.