Con­sells per vi­at­jar a la Set­ma­na San­ta

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS - Ramon Or­tiz INCLEMÈNCIES ME­TE­O­RO­LÒ­GI­QUES

s una de les set­ma­nes mà­gi­ques de l’any. Són tot just cinc o sis di­es fes­tius, de­pen de la co­mu­ni­tat au­tò­no­ma, però mi­lers de fa­mí­li­es so­len apro­fi­tar-los per tren­car amb la mo­no­to­nia de ca­da dia i es­ca­par-se a qual­se­vol des­tí per gau­dir del temps de lleu­re. És la sem­pre es­pe­ra­da Set­ma­na San­ta. Els des­pla­ça­ments en au­to­mò­bil són mas­sius i els des­tins, molt va­ri­ats. En mol­tes oca­si­ons el cli­ma d’aques­ta èpo­ca de l’any per­met des­pla­çar-se a la mun­ta­nya per prac­ti­car es­ports d’hi­vern. D’al­tra ban­da, les zo­nes cos­ta­ne­res ja ofe­rei­xen tem­pe­ra­tu­res idò­ni­es per gau­dir dels pri­mers banys i de les tí­pi­ques ac­ti­vi­tats de plat­ja.

Tan­ma­teix, no per evi­dents i rei­te­ra­des dei­xen de ser ne­ces­sà­ri­es al­gu­nes re­co­ma­na­ci­ons, en­tre les quals, re­gu­lar el se­ient i la co­lum­na de di­rec­ció per ob­te­nir la postu­ra de con­duc­ció més ade­qua­da, la po­si­ció cor­rec­ta dels mi­ralls re­tro­vi­sors o la ubi­ca­ció cor­rec­ta dels re­po­sa­caps. Tam­bé és de vi­tal im­por­tàn­cia evi­tar dis­trac­ci­ons pro­du­ï­des per dis­po­si­tius mò­bils o na­ve­ga­dors i, per des­comp­tat, cal des­can­sar so­vint i hi­dra­tar-se de for­ma ade­qua­da. Les fa­mí­li­es sem­pre han de te­nir molt en comp­te la se­gu­re­tat de les cri­a­tu­res. Ai­xí, per exem­ple, les ca­di­res in­fan­tils han d’es­tar ho­mo­lo­ga­des per por­tar nens d’un pes i al­tu­ra es­pe­cí­fics.

La Set­ma­na San­ta acos­tu­ma a ofe­rir una cli­ma­to­lo­gia in­cer­ta i és pos­si­ble tro­bar di­fe­rents can­vis me­te­o­ro­lò­gics du­rant el tra­jec­te. Per exem­ple, la plu­ja és un ele­ment que re­que­reix la mà­xi­ma pre­cau­ció. Òb­vi­a­ment, és re­co­ma­na­ble que en zo­nes amb pre­sèn­cia d’ai­gua a la cal­ça­da el ve­hi­cle cir­cu­li len­ta­ment i a es­cas­sa ve­lo­ci­tat. En zo­nes em­bas­sa­des és ne­ces­sa­ri fer-ho molt a poc a poc per evi­tar que el mo­tor es mu­lli, ja que es po­dria ar­ri­bar a atu­rar per ava­ria. Tam­bé s’ha de pres­tar una cu­ra es­pe­ci­al a l’equip de frens, ja que no so­len fun­ci­o­nar amb la ma­tei­xa efi­cà­cia qu­an les ro­des són mo­lles. En la me­su­ra que es pu­gui, és re­co­ma­na­ble evi­tar pas­sar per so­bre dels trams més inun­dats.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.