Al ser­vei del ciu­ta­dà

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS -

spa­nya és un pa­ís que s’ha ca­rac­te­rit­zat al llarg de la his­tò­ria pels seus tre­mends con­tras­tos de tot ti­pus. Al seu ter­ri­to­ri es po­den tro­bar des dels pa­rat­ges sel­và­tics de l’illa de la Pal­ma fins a la desèr­ti­ca zo­na dels Mo­ne­gres, pas­sant per qual­se­vol ti­pus de pai­sat­ges ima­gi­na­bles. El ma­teix pas­sa amb la cui­na, que pre­sen­ta una ge­ne­ro­sa llis­ta de va­ri­ants re­gi­o­nals, tan in­com­pa­ra­bles com su­cu­len­tes. I ara, des­prés de les úl­ti­mes con­te­ses elec­to­rals, re­sul­ta que tam­bé te­nim abun­dàn­cia de ten­dèn­ci­es po­lí­ti­ques a les cam­bres del po­der més im­por­tants. De­s­a­for­tu­na­da­ment, el que en­ca­ra es­cas­se­ja són els po­lí­tics que apli­quin el sen­tit co­mú per do­nar sor­ti­da a les ne­ces­si­tats quo­ti­di­a­nes re­als dels ciu­ta­dans.

Hi ha mol­tes co­ses del nos­tre en­torn que no su­por­ten el pes de la raó qu­an s’ana­lit­zen de­ta­lla­da­ment, i menys qu­an al­guns re­pre­sen­tants po­lí­tics s’han pen­jat me­da­lles a cos­ta de de­cla­ra­ci­ons gran­di­lo­qüents que no es tra­du­ei­xen en fets. En aques­ta tes­si­tu­ra es tro­ba, per exem­ple, l’enor­me re­tard que ha acu­mu­lat la in­fra­es­truc­tu­ra na­ci­o­nal des­ti­na­da a po­ten­ci­ar el te­ò­ric desen­vo­lu­pa­ment de l’au­to­mò­bil elèc­tric. Al tan­ca­ment del 2015, Es­pa­nya dis­po­sa­va úni­ca­ment de 160 punts rà­pids de càr­re­ga de ba­te­ri­es i 761 con­ne­xi­ons con­ven­ci­o­nals pú­bli­ques. Aques­tes da­des con­tras­ten amb l’es­pe-

Es­pa­nya és l’únic pa­ís del món que es­tà fa­bri­cant en l’ac­tu­a­li­tat cinc au­to­mò­bils elèc­trics de mar­ques di­fe­rents

ran­ça­dor pano­ra­ma de Fran­ça, que dis­po­sa de 394 es­ta­ci­ons de càr­re­ga rà­pi­da i 6.580 en­dolls d’in­ten­si­tat cor­rent.

Qual­se­vol lector es po­dria pre­gun­tar quin pa­per té Es­pa­nya al ma­pa mun­di­al que es­tà con­di­ci­o­nat pel desem­bar­ca­ment gra­du­al de la mo­bi­li­tat elèc­tri­ca. I la res­pos­ta, en­ca­ra que sem­bli una bro­ma si es té en comp­te la po­bra in­fra­es­truc­tu­ra de càr­re­ga del ter­ri­to­ri, és que es trac­ta d’una de les prin­ci­pals po­tèn­ci­es del pla­ne­ta. No en va, vi­vim a l’únic pa­ís que es­tà fa­bri­cant en l’ac­tu­a­li­tat ni més ni menys que cinc mo­dels elèc­trics de mar­ques di­fe­rents: el Nis­san i-NV200, el Re­nault Twizy, i les ver­si­ons elèc­tri­ques del Peu­ge­ot Part­ner, el Ci­troën Ber­lin­go i elMer­ce­des Vi­to.

No obs­tant ai­xò, comp­tar amb un sec­tor in­dus­tri­al inas­se­qui­ble al des­co­rat­ja­ment, capaç d’apro­fi­tar qual­se­vol es­clet­xa d’opor­tu­ni­tat per ge­ne­rar ri­que­sa, no és prou mo­tor per acon­se­guir que la so­ci­e­tat avan­ci cap a un ave­nir op­ti­mis­ta. Si en re­a­li­tat es vol po­ten­ci­ar el ve­ri­ta­ble desem­bar­ca­ment de l’au­to­mò­bil elèc­tric, re­sul­ta im­pres­cin­di­ble que els po­lí­tics hi pren­guin car­tes, apos­tin de ma­ne­ra de­ci­di­da per cre­ar cor­re­dors de càr­re­ga rà­pi­da en les vi­es més im­por­tants i mul­ti­pli­quin els en­dolls pú­blics.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.