No­ves pers­pec­ti­ves

La Vanguardia (Català) - Motor - - NOVETAT - Ramon Or­tiz

Ssangyong té ac­tu­al­ment una de les ofer­tes més com­ple­tes de mo­dels cros­so­ver i 4x4 del mer­cat. De fet, és un fa­bri­cant es­pe­ci­a­lit­za­te­na­quest ti­pus­de­ve­hi­cles des del seu nai­xe­ment, l’any 1954. Ac­tu­al­ment, la fir­ma core­a­na co­mer­ci­a­lit­za els seus au­to­mò­bils a 121 pa­ï­sos del món i el dis­tri­bu­ï­dor per al mer­cat es­pa­nyol –el mé­san­tic d’Eu­ro­pa– dis­po­sa de la mi­llor quo­ta de mer­cat, al mar­ge, lò­gi­ca­ment, de Co­rea.

El re­cent llan­ça­ment del Ti­vo­li, un ve­hi­cle de dis­seny ur­bà i di­nà­mic, s’unia a la pre­sèn­cia dels mo­dels Ko­ran­do i Rex­ton, a més del mo­no­vo­lum Ro­dius, dis­po­ni­ble tam­bé amb trac­ció in­te­gral i re­duc­to­ra. Ara, el Ssangyong ha de­ci­dit fer un pas més, ofe­rint ver­si­ons de trac­ció in­te­gral per al Ti­vo­li i com­ple­tant ai­xí l’ofer­ta de trac­ció 4WD per a tots els seus mo­dels. S’acon­se­gueix, d’aques­ta for­ma, aug­men­tar l’ofer­ta d’un au­to­mò­bil que ha ini­ci­at amb molt bon peu la se­va pre­sèn­cia al mer­cat. Per al seu sis­te­ma de trac­ció in­te­gral, el Ti­vo­li fa ser­vir una trans­mis­sió ti­pus Hal­dex que dis­po­sa d’un di­fe­ren­ci­al cen­tral que es pot blo­que­jar –per cir­cu­lar a ve­lo­ci­tats in­fe­ri­ors a 40 km/h– des d’un in­ter­rup­tor ubi­cat a la part es­quer­ra del vo­lant.

Una al­tra de les no­ve­tats fa re­fe­rèn­cia a la sus­pen­sió poste­ri­or: men­tre la res­ta de la­gam­maTi­vo­li re­cor­re­a­la­bar­ra­de­tor­sió, la va­ri­ant 4x4 es­tre­na un es­que­ma ti­pus­mul­ti­braç, capaç d’adap­tar-se mi­llor a les ir­re­gu­la­ri­tats del ter­reny. Ai­xò sí, su­po­sa una lleu­ge­ra pèr­dua de capa­ci­tat de male­ter, ara de 236 li­tres de vo­lum útil. El mo­tor di­è­sel és un bloc d’1,6 li­tres capaç d’ofe­rir 115 CV i l’op­ci­o­nal can­vi au­to­mà­tic té sis re­la­ci­ons.

El Ti­vo­li4WDo­fe­reix unes capa­ci­tats no­ta­bles per cir­cu­lar per pis­tes no as­fal­ta­des, ben re­col­zat en una al­tu­ra lliu­re al ter­ra de 167 mm i en uns an­gles ca­rac­te­rís­tics que per­me­ten afron­tar amb èxit obs­ta­cles de bai­xa di­fi­cul­tat. Amés a més, la­gam­maTi­vo­li ofe­reix tam­bé una me­cà­ni­ca de ga­so­li­na

Amb la trac­ció 4WD per al Ti­vo­li i els nous mo­tors i cai­xes per a Ko­ran­do, Rex­ton i Ro­dius, Ssangyong mul­ti­pli­ca la se­va ofer­ta

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.