Ta­lent con­cen­trat

En for­mat Sport­back, l’RS 3 és la va­ri­ant més po­tent de la­gam­maA3 d’Au­di, un es­por­tiu de pu­ra ra­ça de pres­ta­ci­ons ex­cep­ci­o­nals per a es­pe­ci­a­lis­tes del vo­lant

La Vanguardia (Català) - Motor - - PROVA - Fran­cesc Pla

C os­ta gai­re­bé 60.000 eu­ros i aquí s’aca­ben els de­fec­tes. La res­ta és un ho­me­nat­ge als cot­xes es­por­tius de pe­tit for­mat, una oda a les pres­ta­ci­ons i un mo­nu­ment a les sen­sa­ci­ons. Pot­ser és mas­sa dis­cret ex­te­ri­or­ment, pel que ofe­reix, però ai­xò per­tany al capí­tol de les va­lo­ra­ci­ons sub­jec­ti­ves. És a dir, una qües­tió opi­na­ble. De to­ta ma­ne­ra, la gra­e­lla sin­gle­fra­me amb el lo­go­tip qu­at­tro en la part in­fe­ri­or no dei­xa lloc a dub­tes. El que no és sub­jec­tiu és que l’RS 3 és un cot­xe in­cre­ï­ble­ment rà­pid, però tam­bé que s’adap­ta bé a l’ús di­a­ri, que es pot uti­lit­zar per­fec­ta­ment en­tre set­ma­na i que fins i tot ac­cep­ta bé l’ús en ciu­tat. En efec­te, ma­ni­o­bra bé, és bas­tant cò­mo­de i fun­ci­o­na de ma­ne­ra su­au. Però es­clar, no es­tà pen­sat per a ai­xò. I per molt que s’ama­gui so­ta una apa­ren­ça re­la­ti­va­ment dis­cre­ta, el cert és que les si­gles RS te­nen mas­sa pes per­què es trac­ti d’un A3 més.

I no ho és. D’aques­ta ma­ne­ra, el mo­tor és un cinc ci­lin­dres 2.5 TFSI de 367 CV, re­vi­sat, alleu­ge­rit i po­ten­ci­at per a aques­ta no­va edi­ció de l’RS 3. I una da­da: és el mo­tor RS d’Au­di de cinc ci­lin­dres més po­tent de la his­tò­ria.

Té un so es­pe­ci­al, que en­a­mo­ra, una mi­ca as­pre i amb una res­pos­ta molt con­tun­dent des de ben avall. És un cor que ba­te­ga amb for­ça des del pri­mer mo­ment, amb un bram pro­ce­dent dels tubs d’es­ca­pa­ment que en­tu­si­as­ma i que in­ci­ta a pi­lo­tar-lo més que a con­duir-lo. La re­ser­va de po­tèn­cia és mag­ní­fi­ca, però a més es mos­tra elàs­tic, su­au i pro­gres­siu si op­tem per una con­duc­ció re­la­xa­da. Fins a 4.000 rpm el mo­tor 2.5 TFSI ho té tot per gau­dir d’un pas­seig amb cer­ta agi­liwww. tat o ro­dar su­au­ment en­mig del tràn­sit ur­bà. Però en su­perar aques­ta bar­re­ra, can­via el so i l’em­pen­ta es mul­ti­pli­ca per deu. El mo­tor pu­ja fins a 7.000 rpm sen­se quei­xar-se.

El can­vi S tro­nic de do­ble em­bra­gat­ge i set mar­xes és molt rà­pid i su­po­sa un pla­er ad­di­ci­o­nal fer-lo anar amb les lle­ves dis­po­sa­des dar­re­re del vo­lant. A més a més, en re­duir, el mo­tor ra­te­ja i dei­xa un ras­tre so­nor al pas d’allò més es­ti­mu­lant. Per si tot ai­xò fos poc dis­po­sa de trac­ció qu­at­tro mar­ca de la ca­sa amb l’aplom i la se­gu­re­tat que im­pli­ca so­bre qual­se­vol ti­pus de su­per­fí­cie. El sis­te­ma Hal­dex dó­na pri­o­ri­tat al tren da­van­ter, però im­me­di­a­ta­ment trans­met ad­he­rèn­cia al tren del dar­re­re per sor­tir dis­pa­rat d’un re­volt a un al­tre. L’agi­li­tat és prodigiosa i tot­hom amb un mí­nim de tra­ça al vo­lant pot cir­cu­lar a rit­mes ver­ti­gi­no­sos. Els més ex­perts po­den pro­var de des­con­nec­tar la pri­me­ra fa­se del con­trol d’es­ta­bi­li­tat ESP (mi­llor en cir­cuit) i com­pro­var el fan­tàs­tic po­ten­ci­al di­nà­mic d’aquest cot­xe.

El sis­te­ma Dri­ve Se­lect per­met tri­ar en­tre cinc re­glat­ges di­fe­rents que ac­tu­en so­bre la di­rec­ció, l’ac­ce­le­ra­dor, el can­vi, el so del tub d’es­ca­pa­ment i el cli­ma­tit­za­dor. El mo­de Dy­na­mic és el més es­por­tiu. I tam­bé el que més cos­ta d’obli­dar. Afe­gir fi­nal­ment que la ve­lo­ci­tat mà­xi­ma es­tà li­mi­ta­da elec­trò­ni­ca­ment a 250 km/h, però que so­ta co­man­da pot aug­men­tar-se fins ar­ri­bar als 280 km/h.

Qua­li­tat. Se­ients es­por­tius sug­ge­ri­dors, vo­lant fol­rat de pell i Al­càn­ta­ra i dis­seny in­te­ri­or im­pe­ca­ble Tecnologia. Trac­ció qu­at­tro, can­vi S tro­nic de set ve­lo­ci­tats, suspensió es­por­ti­va o sis­te­ma Dri­ve Se­lect Molt com­pac­te. No­més 4,34 me­tres de...

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.