Con­ces­si­o­na­ri Nis­san Mo­tor Llansá

SI­TU­AT A LA VIA AU­GUS­TA NÚM. 251 DE BAR­CE­LO­NA, CAN­TO­NA­DA AMB MI­TRE

La Vanguardia (Català) - Motor - - MOTOS -

Mo­tor Llansá ha inau­gu­rat un nou con­ces­si­o­na­ri a Bar­ce­lo­na. Si­tu­at en el nú­me­ro 251 de la Via Au­gus­ta, can­to­na­da amb Mi­tre, el nou cen­tre ¬to­tal­ment ope­ra­tiu i que ja ha re­but les pri­me­res co­man­des– té­més­de500m2 de su­per­fí­cie de­di­cats a l’ex­po­si­ció. Aques­tes mo­der­nes ins­tal·la­ci­ons, que con­for­me­nu­nes­pa­iú­ni­cal­sec­tor­de l’au­to­mo­ció al dis­tric­te Sar­rià-Sant Gervasi, ofe­rei­xen el

Nis­san Re­tail Con­cept, un nou con­cep­te d’aten­ció al cli­ent, di­rec­te i per­so­nal, que Nis­san ani­rà in­tro­duint en tots els seus con­ces­si­o­na­ris. Els cli­ents po­den re­ser­var una­ci­ta­des­de­ca­sa­se­va­a­tra­vés­delweb­del­con­ces­si­o­na­ri o au­to­rit­zar una re­pa­ra­ció a tra­vés d’un sim­ple mis­sat­ge al seu smartp­ho­ne.

Du­rant l’es­de­ve­ni­ment, Marc To­ro, con­se­ller director ge­ne­ral de Nis­san Ibe­ria, va ce­le­brar “comp­tar amb el com­pro­mís de Mo­tor Llansá (Grup Qu­a­dis), que apos­ta per fer créi­xer la mar­ca in­ver­tin­te­na­ques­tes­no­ve­sins­tal en una zo­na em­ble­mà­ti­ca de Bar­ce­lo­na”. Per la se­va part, Ju­an Ma­nu­el So­ler, pre­si­dent del Grup Qu­a­dis, va afir­mar que “l’ober­tu­ra de la si­se­na ins­tal·la­ció és la mi­llor ma­ne­ra de mos­trar el com­pro­mís de Mo­tor Llansá amb la mar­ca des­prés de 52 anys de re­la­ció ambNis­san”.

Mo­tor Llansá co­mer­ci­a­lit­za­rà la gam­ma de ve­hi­cles elèc­trics de Nis­san

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.