Tor­na­da als orí­gens

La Vanguardia (Català) - Motor - - MOTOS - David Prats

ori­gen de la de­no­mi­na­ció SV en la gam­ma més con­tem­po­rà­nia de Su­zuki es re­mun­ta a 17 anys en­re­re, quan la mar­ca va llan­çar la pri­me­ra SV650, una mo­to que en aquell temps nai­xia amb el di­fí­cil pa­per de subs­ti­tuir la po­pu­lar GS500. La ve­te­ra­na GS i la no­va SV te­ni­en una es­sèn­cia molt prò­xi­ma, pe­rò eren mo­tos molt di­fe­rents, ja que la 650 s’en­din­sa­va al­món­dels bi­ci­lín­drics en V i la part ci­cle apos­ta­va per un bas­ti­dor mul­ti­tu­bu­lar. Aquest punt de par­ti­da d’aque­lla SV ori­gi­nal es man­té en la no­va ver­sió que ara tor­na al mer­cat des­prés d’al­gu­nes tem­po­ra­des d’ab­sèn­cia.

Com ja va pas­sar lla­vors, la fa­ci­li­tat de con­duc­ció, la po­li­va­lèn­cia i els tocs es­por­tius mar­quen la raó de ser d’un mo­del que molts enyo­ra­ven des­prés d’ha­ver ce­dit l’es­pai al ca­tà­leg a la Gla­dius, mo­del que ara s’ha vist cor­re­git i mi­llo­rat amb un con­junt més lleu­ger i igual de fà­cil de gau­dir, pe­rò tam­bé amb més ca­ràc­ter.

El pro­pul­sor s’ha re­no­vat com­ple­ta­ment a fi de fer-lo més efi­ci­ent. Dis­po­sa de cu­la­tes de do­ble en­ce­sa, amb ci­lin­dres amb trac­ta­ment an­ti­fric­ció SCEM i in­jec­ció de com­bus­ti­ble mit­jan­çant el sis­te­ma SDTV. Una de les prin­ci­pals no­ve­tats és el que la fir­ma ni­po­na de­no­mi­na as­sis­tent de bai­xes re­vo­lu­ci­ons, mit­jan­çant el qual es fa­ci­li­ten les ar­ren­ca­des en atu­rat. Ai­xí la cir­cu­la­ció amb el pro­pul­sor amb po­ques vol­tes es fa més su­au, evi­tant els so­tracs i les bat­ze­ga­des que po­den se sen­ten en els mo­tors de dos ci­lin­dres.

Con­cre­ta­ment, el sis­te­ma fun­ci­o­na ac­ti­vant elec­trò­ni­ca­ment un cir­cuit se­cun­da­ri a l’equip d’in­jec­ció que ele­va lleu­ge­ra­ment el rè­gim de gir del mo­tor fins a as­so­lir el punt ide­al de fun­ci­o­na­ment. A més d’ai­xò, el mo­tor tam­bé dis­po­sa del nou sis­te­ma Su­zuki Easy Start que tam­bé

La SV bri­lla per la bo­na qua­li­tat i pel preu con­tin­gut. A més, en­tre les ba­ses fi­gu­ra una me­cà­ni­ca ro­bus­ta, la lleu­ge­re­sa i la fa­ci­li­tat de con­duc­ció

uti­lit­zen les úl­ti­mes su­peres­por­ti­ves de la com­pa­nyia i molts au­to­mò­bils, amb el qual es re­gu­la au­to­mà­ti­ca­ment l’ac­ci­o­na­ment del mo­tor d’ar­ren­ca­da amb no­més un toc del bo­tó.

Res­pec­te a l’equi­pa­ment, l’SV650 com­pleix a la per­fec­ció amb el que s’es­pe­ra d’una mo­to d’ini­ci­a­ció, amb un com­plet i mo­dern qua­dre de co­man­da­ments to­tal­ment di­gi­tal amb ajust de bri­llan­tor, la in­for­ma­ció bà­si­ca del mo­tor, la ve­lo­ci­tat i els tes­ti­mo­nis llu­mi­no­sos, a més de con­sums, au­to­no­mia imar­xa en­gra­na­da. Les sus­pen­si­ons dis­po­sen d’una for­qui­lla con­ven­ci­o­nal amb bar­res de 41mm de di­à­me­tre al tren da­van­ter i d’un mo­no­a­mor­tis­ser poste­ri­or amb sis­te­ma pro­gres­siu de bi­e­le­tes, men­cèn­ci­es tre que els frens dis­po­sen d’ABS i es con­fi­en a un do­ble disc da­van­ter amb pin­ces de do­ble pis­tó i a un disc poste­ri­or.

Es­tè­ti­ca­ment, l’SV650 és una naked sen­se grans pre­ten­si­ons, pe­rò amb per­so­na­li­tat. El far an­te­ri­or ro­dó li dó­na un cert ai­re re­tro que es con­tra­po­sa amb el se­ient de tall es­por­tiu i el dar­re­re es­ti­lit­zat, tam­bé amb re­mi­nis- sport grà­ci­es al nou tes­ti­mo­ni llu­mi­nós amb tec­no­lo­gia LED. La po­ca al­tu­ra del se­ient (785 mm) la con­ver­tei­xen en una mo­to molt ac­ces­si­ble, men­tre que l’ajus­tat pes (197 kg en or­dre de mar­xa) i preu (6.499€) la con­ver­tei­xen en una gran op­ció per als qui bus­quin fi­a­bi­li­tat i un ca­ràc­ter que s’adap­ti a to­ta me­na d’usos.

Bi­ci­lín­dric 4T Lí­qui­da In­jec­ció elec­trò­ni­ca 645cc 75 CV a 8.500 rpm 785mm 1.445mm 14,5 li­tres 195 Kg 6.699 € su­zuki.es

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.