La ca­ra ama­ble del trail

La Vanguardia (Català) - Motor - - MOTOS - Al­bert Al­si­na

ls res­pon­sa­bles de la mar­ca ale­ma­nya te­nen en la BMW F 700 GS un va­lor se­gur per a qui bus­ca la ca­ra més ama­ble del con­cep­te trail sen­se vo­ler re­nun­ci­ar a res. Una mo­to afa­ble i aco­lli­do­ra, en la qual el con­duc­tor sap que tot és al seu lloc i ofe­reix una co­mo­di­tat de con­duc­ció re­al­ment no­ta­ble. Un mo­del que ofe­reix bo­nes pres­ta­ci­ons di­nà­mi­ques pe­rò que no com­pli­ca la vi­da a nin­gú per les se­ves me­su­res, po­tèn­cia i pes, i amb la qual es pot cir­cu­lar ca­da dia per anar a tre­ba­llar i, per què no, fer ex­cur­si­ons de cap de set­ma­na sen­se cap ti­pus de res­tric­ció.

Un pro­duc­te que va néi­xer el 2007 so­ta el nom F 650 GS, pe­rò que du­rant aques­ta dè­ca­da de vi­da ha tin­gut di­fe­rents evo­lu­ci­ons per acos­tar-se, ca­da ve­ga­da més, a la se­va ger­ma­nas­tra F 800 GS en gai­re­bé tot. I com que els ale­manys són pràc­tics i in­tel·li­gents en mol­tes de­ci­si­ons, s’han a un ús as­fàl­tic sen­se ofe­rir grans os­ten­ta­ci­ons en pis­tes off ro­ad, amb llan­tes d’alu­mi­ni fos, for­qui­lla davantera te­les­cò­pi­ca de 41 mm de di­à­me­tre i un xas­sís tri­di­men­si­o­nal de tub d’acer que, en la va­ri­ant de co­lor blanc llu­mi­nós, es­tà fu­mat en ver­mell Ra­cing. Evi­dent­ment, BMW con­ti­nua man­te­nint molt ferm el seu acord amb el cri­te­ri de Se­gu­re­tat 360º, amb ABS d’alt ren­di­ment de sè­rie i un pa­quet de fun­ci­ons op­ci­o­nals com el con­trol de trac­ci­óASC( Au­to­ma­tic Sta­bi­lity Con­trol) i sis­te­ma d’ajust elec­trò­nic de la sus­pen­sió ESA ( Elec­tro­nic Sus­pen­si­ons Ad­just­ment). Aques­ta no­va ver­sió de la F 700 GS pre­sen­ta no­ves mot­llu­res la­te­rals, una ta­pa del fals di­pò­sit re­no­va­da, ai­xí com un mo­der­nit­zat lo­go­tip per des­til·lar una mi­ca més de for­ta­le­sa i di­na­mis­me, acos­tant-se a poc a poc, a la se­va ger­ma­na gran, la ru­ti­lant R 1200 GS de BMW.

A més, aques­ta trail de mit­ja­na ci­lin­dra­da ara dis­po­sa de se­ient bi­co­lor que es pot tri­ar amb fins a cinc al­tu­res di­fe­rents, que van des dels 765 mm (amb re­duc­ció d’al­tu­ra de la sus­pen­sió) fins als 835 mm. Aques­ta com­pac­ta trail ale­ma­nya es­tà dis­po­ni­ble en tres co­lors que en­al­tei­xen el seu ca­ràc­ter di­nà­mic, com són el blanc Llu­mi­nós, el ta­ron­ja Sak­hir me­tal·lit­zat i el gris Àga­ta me­tal·lit­zat mat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.