L’he­reu de les du­es ro­des

La Vanguardia (Català) - Motor - - CONCEPT CAR -

ti­nats a pro­mou­re la pos­si­bi­li­tat que al­gun dia es fa­bri­qui en sè­rie un mo­del de ca­rac­te­rís­ti­ques si­mi­lars. Sen­se menys­pre­ar les sug­ge­ri­do­res for­mes de la car­ros­se­ria, que atre­uen les mi­ra­des dels fa­nà­tics del mo­tor, el prin­ci­pal punt fort del Sports Ri­de és el xas­sís, for­mat per una es­truc­tu­ra de se­gu­re­tat ins­pi­ra­da en els bò­lids que par­ti­ci­pen en el Cam­pi­o­nat del Món­de fór­mu­la 1.

A fi de sor­pren­dre qual­se­vol, s’ha op­tat per do­nar for­ma a un ru­ti­lant es­por­tiu. Pe­rò el pro­jec­te de la fir­ma ja­po­ne­sa con­tem­pla l’hi­po­tè­tic de­sen­vo­lu­pa­ment d’una fa­mí­lia d’au­to­mò­bils­for­ma­da­per­tres ti­pus de car­ros­se­ria di­fe­rent. Apro­fi­tant la ma­tei­xa es­truc­tu­ra bà­si­ca,

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.