100% Maserati, 100% SUV

La Vanguardia (Català) - Motor - - COTXE DE LA SETMANA - Da­ni­el Balcells UN GT POLIVALENT

ufen nous vents en el seg­ment SUV de lu­xe. El Maserati Levante –nom que té l’ori­gen en l’ai­re cà­lid de la Me­di­ter­rà­nia que can­via d’in­ten­si­tat– és l’úl­tim mo­del que se su­ma a aques­ta ca­te­go­ria per agi­tar i fu­e­te­jar amb la for­ça d’un ven­da­val el clar do­mi­ni ale­many. Au­di, BMW, Mer­ce­des i Porsc­he te­nen un nou i se­ri­ós con­ten­dent en el Maserati Levante (i en el Ja­guar F-PACE), que ar­ri­ba per plan­tar ca­ra als cros­so­vers de gam­ma al­ta més di­nà­mics i pres­ta­ci­o­nals.

El tot­ca­mí de lu­xe de la fir­ma del tri­dent, fun­da­da a Bo­lo­nya per Al­fi­e­ri Maserati el 1914, és el pri­mer en la cen­te­nà­ria his­tò­ria del pres­ti­gi­ós fa­bri­cant transal­pí i atre­so­ra tots els va­lors pro­pis de Maserati: dis­seny tí­pi­ca­ment ita­lià, pas­sió pels de­talls, ex­clu­si­vi­tat, tra­di­ció i pres­ta­ci­ons amb una so­no­ri­tat me­cà­ni­ca que en­a­mo­ra. Els dis­se­nya­dors de la mar­ca van par­tir del con­cep­te d’un gran tu­ris­me, més que d’un SUV, a l’ho­ra de di­bui­xar les se­ves lí­ni­es mes­tres. Per do­nar con­ti­nu­ï­tat a la fa­mí­lia de ber­li­nes de Mò­de­na i bus­cant el mi­llor con­fort, es­pai i di­na­mis­me vi­su­al de la se­va clas­se, van tre­ba­llar amb es­pe­ci­al in­ten­si­tat l’equi­li­bri de les pro­por­ci­ons. Com al­tres mo­dels de la ca­sa (Qu­at­tro­por­te, Ghi­bli o GranTu­ris­mo) el Levante llu­eix un mor­ro pro­mi­nent, amb un ele­ment de gran for­ça es­tè­ti­ca com la gra­e­lla, amb les clàs­si­ques la­mes verticals i el tri­dent, i uns fins fars horitzontals en con­tra­po­si­ció. El llen­guat­ge es­ti­lís­tic de Maserati –fron­tal bru­tal i dar­re­re dis­cret– es re­ma­ta amb els sím­bols icò­nics de la mar­ca: les tres pre­ses d’ai­re a les ale­tes la­te­rals, les fi­nes­tre­tes sen­se marcs i el lo­go “Sa­et­ta” al pi­lar C.

El pri­mer SUV de Maserati ex­hi­beix tots els va­lors pro­pis de la fir­ma: dis­seny tí­pi­ca­ment ita­lià, pas­sió pel de­tall, ex­clu­si­vi­tat, una fer­ma tra­di­ció i grans pres­ta­ci­ons

“O Levante o ni­en­te (res)” ar­gu­men­ten des de la prò­pia Maserati amb re­fe­rèn­cia als SUV de lu­xe. No­més el Levante, di­uen, és capaç d’ofe­rir les sen­sa­ci­ons i el di­na­mis­me d’un au­tèn­tic es­por­tiu ita­lià amb la co­mo­di­tat d’una ber­li­na prè­mi­um i la ver­sa­ti­li­tat d’un tot ter­reny. Fa­bri-

Iden­ti­tat. Fà­cil de re­co­nèi­xer pel po­de­rós fron­tal, ine­quí­vo­ca­ment Maserati, el Levante ex­hi­beix un per­fil ti­pus cu­pè es­ti­lit­zat i ae­ro­di­nà­mic que su­a­vit­za i les ge­ne­ro­ses di­men­si­ons: cinc me­tres de llarg i dos me­tres d’am­ple

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.