El pri­merSUV­del tri­dent

La Vanguardia (Català) - Motor - - COTXE DE LA SETMANA -

Con­trol; i cinc po­si­ci­ons d’al­tu­ra (Park, Ae­ro 1, Ae­ro 2, Nor­mal, Off Ro­ad 1, Off Ro­ad 2), que aug­men­ten o dis­mi­nu­ei­xen la dis­tàn­cia a ter­ra en­tre -45mmi +40 mm, el Levante s’adap­ta a les con­di­ci­ons de cir­cu­la­ció en fun­ció de la ve­lo­ci­tat, el ter­reny i l’ad­he­rèn­cia tot des­ple­gant la mi­llor trac­ció i mo­tri­ci­tat pos­si­ble en ca­da mo­ment. Maserati pot ser un re­fi­nat ro­da­dor per a llargs viatges o un aguer­rit 4x4 quan cir­cu­la per la mun­ta­nya.

So­ta el capó equi­pa un di­è­sel o un ga­so­li­na, tots dos de sis ci­lin­dres a V i 3 li­tres de ci­lin­dra­da, as­so­ci­ats a un can­vi au­to­mà­tic ZF de 8 ve­lo­ci­tats. El bloc de ga­soil ren­deix 275 CV de po­tèn­cia, men­tre que el ga­so­li­na que es co­mer­ci­a­lit­za a Es­pa­nya, la ver­sió S, lliu­ra 430 CV. En al­tres mer­cats s’ofe­ri­rà tam­bé una va­ri­ant in­ter­mit­ja de ga­so­li­na amb un ren­di­ment de 350 CV.

El Maserati Levante Di­è­sel es­tà a la ven­da al nos­tre pa­ís des de 82.275 eu­ros, men­tre que el Levante S té un preu de 105.360 eu­ros. Les pri­me­res uni­tats que es lliu­rin als cli­ents es­pa­nyols ar­ri­ba­ran el juny i el ju­li­ol, res­pec­ti­va­ment, amb dos pa­quets d’aca­bat a ele­gir, Sport Pack i Lu­xury Pack, amb l’ex­clu­siu aca­ba­ment in­te­ri­or Zeg­na Edi­ti­on en op­ció.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.