Aug­men­tant capa­ci­tats

La Vanguardia (Català) - Motor - - MOTOS - Albert Al­si­na

i vols una mo­to for­ta i re­sis­tent per al dia a dia, amb un dis­seny con­tun­dent i di­fe­ren­ci­al i amb més pres­ta­ci­ons que mai, l’NC750X és la te­va mo­to. Una Hon­da de les d’úl­ti­ma ge­ne­ra­ció que com­par­teix tot (o gai­re­bé tot) amb la se­lec­ti­va In­te­gra, i amb què la mar­ca de l’ala daurada té al mer­cat una trail d’es­til cros­so­ver re­al­ment re­so­lu­ti­va per a tots els di­es de la set­ma­na.

I és que, es­tè­ti­ca a part, aquest nou mo­del del 2016 ha vist com s’op­ti­mit­za­va el seu mo­tor de 750cc. La sus­pen­sió ara té més re­cor­re­gut i, si s’ele­geix la ver­sió amb can­viDCT­de do­ble em­bra­gat­ge, la con­duc­ció no no­més se­rà efec­ti­va, si­nó que tam­bé tin­drà un punt més es­por­tiu i di­fe­ren­ci­al per llan­çar-se a l’aven­tu­ra de la car­re­te­ra.

Aques­ta se­go­na re­mo­de­la­ció de la sa­ga NC, que tan bons re­sul­tats ha brin­dat al fa­bri­cant més gran del món, ha acon­se­guit que una mo­to ja per si ma­teix pràc­ti­ca, fà­cil de con­duir i, com no, se­gu­ra a to­ta ho­ra, am­pliï el re­per­to­ri de bon­dats amb un toc en­ca­ra més des­pre­o­cu­pat i mi­llo­rant el ni­vell de pres­ta­ci­ons en tots els sen­tits.

La no­va imat­ge, amb un ca­re­nat i con­torns més mar­cats, dis­cos de fre de ti­pus wa­ve, i una lí­nia molt més flui­da en to­ta la lon­gi­tud de la mo­to, ara tam­bé pro­te­geix més el con­duc­tor grà­ci­es a una no­va pan­ta­lla de­ri­va­bri­ses 70mm més al­ta.

Aquest can­vi d’es­til, mi­llo­rat tam­bé grà­ci­es al nou far i pi­lot poste­ri­or de led, mar­ca una mi­ca més de con­tun­dèn­cia, a més d’ofe­rir una ex­cel·lent vi­si­bi­li­tat a la car­re­te­ra amb un abast llu­mi­nós in­cre­ï­ble.

I fi­nal­ment, des­ta­car la re­no­va­da fui­ta de for­ma pen­ta­go­nal, de me­su­res més com­pac­tes i més lleu­ge­re­sa, que ha es­ti­lit­zat el con­junt a més de per­me­tre un ru­git una mi­ca més as­pre i es­por­tiu que l’an­te­ri­or.

L’Hon­da NC750X

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.