Per eco­lo­gia i pro­tec­ció

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS -

a gai­re­bé un any que as­sis­tim a un in­tens de­bat que gi­ra al vol­tant dels ín­dexs de ga­sos con­ta­mi­nants que eme­ten els au­to­mò­bils a l’at­mos­fe­ra. Les per­ni­ci­o­ses con­se­qüèn­ci­es de l’efec­te hi­ver­na­cle i els capí­tols d’al­ta den­si­tat de pol·lu­ció que han fu­e­te­jat a Ma­drid i Bar­ce­lo­na du­rant els úl­tims me­sos han po­sat el te­ma d’ac­tu­a­li­tat. I en­ca­ra que pal·li­ar com­ple­ta­ment les con­se­qüèn­ci­es dels tubs d’es­ca­pa­ment re­sul­ta del tot punt im­pos­si­ble a curt ter­mi­ni, exis­teix una so­lu­ció ma­gis­tral per gau­dir d’ai­re net en l’ave­nir. Es trac­ta, ni més ni menys, que d’una co­sa tan sim­ple com sot­me­tre el parc es­pa­nyol so­bre ro­des a un in­tens pro­cés de re­jo­ve­ni­ment.

Al­guns eco­no­mis­tes es­cèp­tics opi­nen so­bre els te­ò­ri­ca­ment in­de­sit­jats efec­tes co­mer­ci­als que té al sec­tor del mo­tor el fet de man­te­nir en vi­gor l’in­cen­tiu del pla PIVE, des­ti­nat a im­pul­sar la ven­da de cot­xes nous amb la con­di­ció d’eli­mi­nar de la cir­cu­la­ció els ve­hi­cles an­tics.

Però el que no s’han pa­rat a pen­sar aques­tes llu­me­ne­res dels nú­me­ros és que es­ti­mu­lar el can­vi d’au­to­mò­bil és la mi­llor ma­ne­ra que exis­teix per mi­llo­rar la qua­li­tat de l’ai­re que res­pi­rem i acon­se­guir re­bai­xar al mí­nim les es­ta­dís­ti­ques d’ac­ci­dents que es re­gis­tren ca­da any a la nos­tra xar­xa de car­re­te­res.

Es­pa­nya és un dels pa­ï­sos d’Eu­ro­pa

L’alt ni­vell d’emis­si­ons con­ta­mi­nants dels cot­xes que cir­cu­len per Es­pa­nya ve de­ter­mi­nat en gran me­su­ra per l’edat del parc

que té un parc au­to­mo­bi­lís­tic més en­ve­llit, i re­sul­ta lò­gic que pa­gui les con­se­qüèn­ci­es d’aquest fet ir­re­fu­ta­ble, tant en for­ma de con­ta­mi­na­ció com a tra­vés de cer­tes ti­po­lo­gi­es d’ac­ci­dents fà­cil­ment evi­ta­bles. Si fa una dè­ca­da hi ha­via un parc de cot­xes que te­ni­en una mit­ja­na d’edat just per so­ta dels vuit anys, aques­ta da­da s’ha dis­pa­rat úl­ti­ma­ment fins a su­perar la bar­re­ra dels on­ze anys, pre­su­mi­ble­ment com a efec­te col·la­te­ral pro­du­ït a cau­sa de la pa­ra­lit­za­ció de ven­des con­di­ci­o­na­da per la re­cent cri­si eco­nò­mi­ca que va re­me­tent.

El do­lent del cas és que el 55% dels cot­xes que cir­cu­len per la nos­tra xar­xa vi­à­ria te­nen més de deu anys d’an­ti­gui­tat, fac­tor que de­ter­mi­na els seus alts ni­vells d’emis­si­ons con­ta­mi­nants. I és que en ai­xò de la pol·lu­ció, s’ha ex­pe­ri­men­tat un pro­grés ex­po­nen­ci­al du­rant els úl­tims temps.

Con­se­qüent­ment, si tots els ve­hi­cles en ac­tiu fos­sin mo­derns, s’acon­se­gui­ria re­bai­xar dràs­ti­ca­ment l’ín­dex de tots els ga­sos no­cius pro­du­ïts per la mo­bi­li­tat. Exac­ta­ment el ma­teix pot dir-se so­bre una ma­tè­ria tan im­por­tant com la se­gu­re­tat, ja que els cot­xes de no­va ge­ne­ra­ció són els mi­llors ali­ats per pro­te­gir els seus ocu­pants. I tot ai­xò, na­tu­ral­ment, grà­ci­es als in­no­va­dors en­ginys que equi­pen.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.