Vol­vo V90 D4

La Vanguardia (Català) - Motor - - NOVETAT -

d’em­ma­gat­ze­ma­ment, fac­tor que el con­ver­teix en una so­lu­ció pràc­ti­ca, fle­xi­ble i fun­ci­o­nal per a fa­mí­li­es amb ne­ces­si­tats es­pe­ci­als pel que fa a capa­ci­tat.

Amb 4,94 me­tres de lon­gi­tud, el seu ma­le­ter ofe­reix 560 li­tres de vo­lum útil am­pli­a­bles al 1.526 aba­tent els se­ients poste­ri­ors, que es re­ple­guen cre­ant una pla­ta­for­ma to­tal­ment pla­na. La zo­na de càr­re­ga es­tà do­ta­da de di­fe­rents i pràc­ti­ques so­lu­ci­ons per com­par­ti­men­tar, as­se­gu­rar i/o ama­gar els pa­quets. Dis­po­sa d’un do­ble fons so­ta el pis do­tat d’amor­ti­dor hi­dràu­lic, que man­té la ta­pa ober­ta sen­se ne­ces­si­tat de sub­jec­tar-la, men­tre que la cor­ti­ne­ta en­rot­lla­ble que co­breix el ma­le­ter pot des­pla­çar-se lon­gi­tu­di­nal­ment però tam­bé ver­ti­cal­ment grà­ci­es a unes guies es­pe­ci­als, per la qual co­sa no cal re­co­llir-la per ac­ce­dir a l’equi­pat­ge. Tam­bé dis­po­sa de nom­bro­sos gan­xos i ar­go­lles per fi­xar ob­jec­tes vo­lu­mi­no­sos.

El nou fa­mi­li­ar prè­mi­um de la fir­ma su­e­ca pre­sen­ta una at­mos­fe­ra Mo­tor Ci­lin­dra­da Po­tèn­cia mà­xi­ma Ve­lo­ci­tat mà­xi­ma De 0 a 100 km/h Con­sum mit­jà Llarg / Am­ple / Alt Pes Ma­le­ter Ga­ran­tia Web PREU 4 ci­lin­dres. Tur­bo­di­è­sel

1.969cc 190 CV a 4.250 rpm 225 km/h 8,5 se­gons

4,5 li­tres 494/189/147 cm

n/d 560 li­tres Dos anys sen­se lí­mit de km. vol­vo­cars.es

47.920€ in­te­ri­or d’ai­re tec­no­lò­gic,però cà­li­da i aco­lli­do­ra. De la ma­tei­xa for­ma que la lí­nia ex­te­ri­or és un re­flex del dis­seny es­can­di­nau, so­bri i mi­ni­ma­lis­ta, l’ha­bi­ta­cle és l’ex­pres­sió de l’ele­gàn­cia pu­ra i el re­fi­na­ment sen­se ar­ti­fi­cis grà­ci­es a l’ús dels mi­llors ma­te­ri­als no­bles i aca­bats amb una me­ti­cu­lo­sa aten­ció pels de­talls. En­tre els seus equi­pa­ments de sè­rie fi­gu­ren l’avan­ça­da tec­no­lo­gia de con­duc­ció se­mi­au­tò­no­ma pi­lot as­sist i, en pri­mí­cia mun­di­al, el sis­te­ma de de­tec­ció d’ani­mals de gran mi­da, fins i tot en la fos­cor de la nit.

Tam­bé equi­pa un sis­te­ma de pro­tec­ció en cas de sor­ti­da de la cal­ça­da i dis­po­si­tius de con­nec­ti­vi­tat de pri­me­ra clas­se, in­clo­sa la in­te­gra­ció de smartp­ho­nes mit­jan­çant Ap­ple CarP­lay.

La gam­ma me­cà­ni­ca del V90, igual com la del seu ger­mà amb car­ros­se­ria se­dan, el S90, es­ta­rà for­ma­da, de mo­ment, per dos mo­tors di­è­sel, D4 de 190 CV i D5 AWD de 235 CV, i dos de ga­so­li­na, T5 de 254 CV i T6 AWD de 320 CV de po­tèn­cia, tots ells amb can­vi au­to­mà­tic de sè­rie. Més en­da­vant s’in­cor­po­ra­ria la ver­sió T8 Twin En­gi­ne hí­bri­da en­do­lla­ble, tam­bé amb trac­ció in­te­gral, que ren­di­rà fins a 407 CV de po­tèn­cia mà­xi­ma i la se­va au­to­no­mia en ma­ne­ra elèc­tri­ca as­so­li­rà els 45 km.

El nou Vol­vo V90, les pri­me­res uni­tats del qual co­men­ça­ran a lliu­rar-se des­prés de l’es­tiu, ja es­tà a la ven­da a Es­pa­nya amb una for­qui­lla de preus que va dels 47.920 als 74.868 eu­ros.

Vol­vo ha tre­ba­llat la di­nà­mi­ca de con­duc­ció del que ofe­reix una ex­pe­ri­èn­cia de con­duc­ció àgil i es­por­ti­va

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.