Be­lle­sa i es­por­ti­vi­tat

La Vanguardia (Català) - Motor - - COTXE DE LA SETMANA - Ramon Or­tiz FINS A 380 CV

abri­cat a la plan­ta de So­li­hull, al Reg­ne Unit, l’F-PACE és el pri­mer cros­so­ver de Jaguar i les se­ves for­mes es­tan ins­pi­ra­de­senl’F-TYPE. El­se­uim­pac­te es­tè­tic és to­tal i, des de qual­se­vol an­gle de vi­sió, ofe­reix un as­pec­te es­pec­ta­cu­lar. La se­va imat­ge és tan ex­clu­si­va com ele­gant, ple­na de di­na­mis­me i es­por­ti­vi­tat. Dos con­cep­tes que la mar­ca bri­tà­ni­ca por­ta sem­pre en els seus gens.

De for­mes es­cul­tu­rals i pre­sèn­cia dis­tin­gi­da, aquest fla­mant cros­so­ver té una car­ros­se­ria amb una lon­gi­tud de 4,73 me­tres. Jaguar ha po­sat to­ta la carn a la gra­e­lla per acon­se­guir un ve­hi­cle lleu­ger. Cal te­nir en comp­te que un80per cent de la se­va ar­qui­tec­tu­ra és d’alu­mi­ni lleu­ger, amb la qual co­sa els re­sul­tats són ex­cel·lents. La se­va ver­sió bà­si­ca ex­hi­beix un pes en buit de 1.665 qui­los.

Ai­xí, la lleu­ge­re­sa es com­bi­na amb una ex­cel·lent fei­na ae­ro­di­nà­mi­ca, una cir­cums­tàn­cia que ga­ran­teix una ele­va­da es­ta­bi­li­tat a al­tes ve­lo­ci­tats. I és que el seu re­fi­na­ment­di­nà­mi­cad­qui­reix­co­tes ex­cel·lents.

A l’in­te­ri­or, l’F-PACE és lí­der de la se­va clas­se en es­pai per a les ca­mes i la capa­ci­tat del seu male­ter s’ele­va a uns ex­cel·lents 650 li­tres. L’es­tal­vi de pes tam­bé s’ex­pli­ca per la con­tra­por­ta poste­ri­or –de ma­te­ri­al com­post– i pel tra­ves­ser de re­forç, fa­bri­cat en mag­ne­si. La gam­ma dis­po­sa de cinc ni­vells d’aca­bat­sa­no­me­natsPu­re, Pres­ti­ge, Port­fo­lio, R-Sport i S. Una­de­les cu­ri­o­si­tats d’aques­tau­to­mò­bil és el de­but mun­di­al de la de­no­mi­na­da Ac­ti­vity Key, un­nou con­cep­te que in­cor­po­ra una clau re­sis­tent a l’ai­gua, amb­tec­no­lo­gia por­tà­til i que per­met, amé­sa més, te­nir el ve­hi­cle tan­cat amb la clau en el seu in­te­ri­or.

Amb l’F-PACE, Jaguar no ha des­a­pro­fi­tat l’opor­tu­ni­tat de de­bu­tar amb mol­ta for­ça en el seg­ment cros­so­ver d’al­tes pres­ta­ci­ons

L’ofer­ta me­cà­ni­ca del nou F-PACE in­clou des dels nous di­è­sel In­ge­ni­um 2.0 de 180 CV fins a un bloc V6 de ga­so­li­na so­bre­a­li­men­tat, amb po­tèn­cia mà­xi­ma de 380 CV. L’ofer­ta en ga­soil s’ini­cia amb un bloc de dos li­tres que des­ta­ca per les se­ves xi­fres de con­sum ho­mo­lo­gat –4,9 l/100 km– i

Jaguar ha cons­tru­ït un cros­so­ver molt lleu­ger i l’ha acom­pa­nyat d’una fei­na di­nà­mi­ca ex­cel·lent

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.