Cu­pè i tot­ter­reny

La fir­ma ale­ma­nya con­ti­nua amb la se­va po­tent ofen­si­va en el seg­ment cros­so­ver amb l’atrac­tiu i es­ti­lit­zat GLC Cou­pé, de­ri­vat del GLC. Ar­ri­ba­rà a la tar­dor

La Vanguardia (Català) - Motor - - NOVETAT - Ra­mon Or­tiz

M er­ce­des-Benz con­ti­nua re­no­vant la se­va gam­ma de mo­dels i po­ten­ci­ant la se­va pre­sèn­cia en el seg­ment dels au­to­mò­bils cros­so­ver. Amb una lon­gi­tud to­tal de 4,73 m, el GLC Cou­pé és un es­por­tiu, di­nà­mic i com­pac­teSUV­de no­va ge­ne­ra­ció de­ri­vat del GLC. Res­pec­te a aquest, amb el qual com­par­teix l’ar­qui­tec­tu­ra bà­si­ca, és 8 cm­més llarg i uns 4 cm­més baix. La se­va imat­ge es dis­tin­geix per un mun­tant da­van­ter més ho­rit­zon­tal, una lí­nia de sos­tre de si­lu­e­ta més bai­xa i un dar­re­re es­til cu­pè que trans­met flu­ï­de­sa i ener­gia.

El seu lu­xós in­te­ri­or dis­po­sa d’un ex­tens equi­pa­ment de sè­rie, en què des­ta­ca la sus­pen­sió pneu­mà­ti­ca in­te­gral mul­ti­cam­bra, un sis­te­ma d’in­fo­ent re­te­ni­ment que per­met ac­ce­dir a in­ter­net, kit de mans lliu­res, dis­play mul­ti­mè­dia en co­lor de set pol­za­des, sis­te­ma de so de gran qua­li­tat, cà­me­ra de mar­xa en­re­re, pa­quet cro­mat amb em­be­lli­dors de la sor­ti­da de fui­ta i d’al­tres. La fir­ma ale­ma­nya ha pre­vist múl­ti­ples op­ci­ons, com la lí­ni­aAMGLi­ne per a l’in­te­ri­or i ex­te­ri­or, llan­tes de fins a 20 pol­za­des, ober­tu­ra del male­ter amb el peu, sus­pen­sió pneu­mà­ti­ca mul­ti­cà­me­ra in­te­gral, llums led in­te­lli­gent light sys­tem, de­tec­tor au­to­mà­tic de ca­di­ra in­fan­til al se­ient de l’acom­pa­nyant, di­fe­rents com­bi­na­ci­ons de te­la, cuir o na­pa... En qües­tió de se­gu­re­tat, in­cor­po­ra sis­te­ma de pre­ven­ció de col·li­sió, as­sis­tent per a vent la­te­ral, con­ne­xió au­to­mà­ti­ca de llums d’en­cre­ua­ment i con­trol de di­na­mis­me en re­volts, en­tre d’al­tres. Un al­tre dels punts forts del nou GLC Cou­pé és la pro­tec­ció dels ocu­pants. Dis­po­sa d’un ha­bi­ta­cle de se­gu­re­tat d’al­ta re­sis­tèn­cia amb zo­nes de de­for­ma­ció con­tro­la­da. A més, cal dir que nom­bro­sos air­bags de se­gu­re­tat s’en­car­re­guen de pro­te­gir els seus ocu­pants en cas d’im­pac­te, en­tre els quals un air­bag es­pe­ci­al de se­gu­re­tat com­bi­nat de tò­rax i maluc per al con­duc­tor i l’acom­pa­nyant.

VARIETAT MECÀNICA

El GLC Cou­pé es­ta­rà dis­po­ni­ble amb qua­tre me­cà­ni­ques di­è­sel i qua­tre de ga­so­li­na. To­tes te­nen en co­mú una ele­va­da efi­ci­èn­cia i com­plei­xen la nor­ma­ti­va de ga­sos d’es­ca­pa­ment Eu­ro 6. L’ofer­ta mecànica ini­ci­al, que ar­ri­ba a la tar­dor, es com­pon de dos di­è­sel de 170 CV (220 d 4Ma­tic) i 204 CV (250 d 4Ma­tic) i un ga­so­li­na de 211 CV (250 4Ma­tic). Una de les no­ve­tats se­rà la dis­po­ni­bi­li­tat d’un hí­brid en­do­lla­ble (350 i 4Ma­tic), amb po­tèn­cia to­tal de 211 +116 CV. Les ver­si­ons 220 d 4Ma­tic, 250 d 4Ma­tic i 250 4Ma­tic in­clo­uen un can­vi au­to­mà­tic de nou ve­lo­ci­tats 9G-Tro­nic que, grà­ci­es a les se­ves rà­pi­des tran­si­ci­ons, per­met apro­fi­tar al mà­xim el po­ten­ci­al me­cà­nic exis­tent.

D’al­tra ban­da, la ver­sió de més ren­di­ment se­rà el Mer­ce­des AMG GLC Cou­pé 43, capaç de ren­dir 367 CV de po­tèn­cia. Els mo­dels de ga­so­li­na comp­ta­ran, en op­ció, amb un atrac­tiu equip de fui­ta es­por­ti­va que ga­ran­teix una so­no­ri­tat més sug­ges­ti­va.

La ver­sió hí­bri­da d’aquest cot­xe pot re­cór­rer fins a 34 qui­lò­me­tres avan­çant en fun­ci­o­na­ment elèc­tric

Aba­tent els se­ients poste­ri­ors, la capa­ci­tat ini­ci­al del male­ter creix fins als 1.205 li­tres de vo­lum útil

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.