VW­ci­ta els fans de les se­ves fur­gos

La Vanguardia (Català) - Motor - - MOTOS -

Els­prò­xims10, 11 i 12de­juny els amants de les mí­ti­ques fur­go­ne­tes Volkswa­gen te­nen el ca­len­da­ri mar­cat en ver­mell. Un any més –i ja en són 13– tor­na la ci­ta més im­por­tant de l’any per als mi­lers d’en­tu­si­as­tes d’aquest mo­del. La 13a edi­ció de la Fur­goVolkswa­gen es desen­vo­lu­pa­rà, com és ha­bi­tu­al, a Sant Pere Pes­ca­dor (Gi­ro­na). El càm­ping La Ba­lle­na Ale­gre aco­lli­rà aques­ta tro­ba­da que reu­ni­rà a la Cos­ta Bra­va pro­pi­e­ta­ris d’aquest ve­hi­cle i les se­ves fa­mí­li­es i amics ar­ri­bats de tot Es­pa­nya i Eu­ro­pa dis­po­sats a gau­dir d’un cap de set­ma­na de sol, plat­ja i “Bu­llis”. Volkswa­gen Ve­hí­cu­los Co­mer­ci­a­les ha or­ga­nit­zat un com­plet pro­gra­ma en el qual no fal­ta­ran la fo­to de fa­mí­lia, la bar­ba­coa a la plat­ja, la des­fi­la­da de fur­gos per la lo­ca­li­tat de l’Es­ca­la ni el con­curs de­dis­fres­ses, que­a­ques­tany fa una pi­ca­da d’ullet a les fa­mí­li­es ja que la te­mà­ti­ca gi­ra en­torn de les pel·lí­cu­les de di­bui­xos ani­mats.

En­la dar­re­ra edi­ció es van do­nar ci­ta a Sant Pere Pes­ca­dor més de 3.000 afi­ci­o­nats i 647 fur­go­ne­tes. Tot un èxit de par­ti­ci­pa­ció que la mar­ca es­pe­ra su­perar aquest any. Les ins­crip­ci­ons per as­sis­tir a aques­ta mul­ti­tu­di­nà­ria con­cen­tra­ció ja es­tan ober­tes al web www.ven­con­tu­fur­go.com.

La reu­nió Fur­goVolkswa­gen coin­ci­deix amb el Mun­di­al de wind­surf

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.