Deu mi­li­ons de Toyo­ta a Eu­ro­pa

La Vanguardia (Català) - Motor - - MOTOS -

Toyo­ta ha pro­du­ït el seu ve­hi­cle nú­me­ro 10 mi­li­ons a Eu­ro­pa. Amb sis plan­tes de fa­bri­ca­ció de ve­hi­cles i tres de mo­tors, en set pa­ï­sos: Fran­ça, Po­lò­nia, Por­tu­gal, el Reg­ne Unit, la Re­pú­bli­ca Txe­ca, Rús­sia i Tur­quia, gai­re­bé tres de ca­da qua­tre ve­hi­cles ve­nuts per Toyo­ta a Eu­ro­pa són de fa­bri­ca­ció eu­ro­pea. La se­va pro­duc­ció com­prèn l’Au­ris, el Ya­ris, l’Aven­sis, el Camry, el Co-ro­lla i el Ver­so. I s’hi su­ma­ran dos mo­dels més: el RAV4, a Rús­sia, i el C-HR, a Tur­quia.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.