Com­pac­tein­trè­pid

La Vanguardia (Català) - Motor - - COTXE DE LA SETMANA - MOLT BO­NA SEGURETAT

per a un adult en un tra­jec­te de llar­ga du­ra­da. Com sol ser ha­bi­tu­al en aques­ta mar­ca, l’in­te­ri­or es­tà re­a­lit­zat amb molt bon gust i ma­te­ri­als de qua­li­tat. Des­prèn un agra­da­ble ai­re d’ele­gàn­cia, tí­pic d’una mar­ca de gam­ma ex­tra. To­tes les ver­si­ons por­ten vo­lant i ma­ne­ta de can­vi de pell i co­lum­na de di­rec­ció ajus­ta­ble en al­tu­ra i pro­fun­di­tat. La con­so­la cen­tral es­tà aca­ba­da amb cuir na­pa en la ver­sió Prè­mi­um Tech, d’Alcán­ta­ra en la Sport i en cuir sin­tè­tic en les al­tres du­es. La pan­ta­lla tàc­til LCD amb sis­te­ma d’in­for­ma­ció i en­tre­te­ni­ment és de 7 pol­za­des i con­ne-

En seguretat, s’in­clou de sè­rie en to­tes les ver­si­ons fars led de cir­cu­la­ció di­ür­na, 7 coi­xins de seguretat (coi­xins de seguretat da­van­ters per a con­duc­tor i acom­pa­nyant, coi­xins de seguretat la­te­rals per ama­luc i tò­rax, coi­xins de seguretat de cor­ti­na da­van­ters i poste­ri­ors i de ge­noll per al con­duc­tor) i ABS. Ai­xí ma­teix, el Q30 pot por­tar sis­te­ma elec­trò­nic de re­par­ti­ment de fre­na­da (EBD), de con­trol de trac­ció (TCS), sis­te­ma elec­trò­nic de con­trol de tra­jec­tò­ria (VDC), ad­ver­tèn­cia de col·li­sió fron­tal (FCW), in­di­ca­dor de con­trol de pres­sió de pneu­mà­tics, ar­ren­ca­da en pen­dent, aju­da a la fre­na­da i tam­bé fre de mà elec­trò­nic.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.