Qu­a­li­tat i con­fort de pri­me­ra

El SUV gran de Ford, que com­ple­ta per dalt la fa­mí­lia cros­so­ver de la fir­ma de l’oval, ar­ri­ba a Eu­ro­pa­amb­du­es po­tents me­cà­ni­ques di­è­sel, trac­ció to­tal in­tel·li­gent i avan­ça­des tec­no­lo­gi­es en ma­tè­ria de co­mo­di­tat i di­nà­mi­ca de con­duc­ció

La Vanguardia (Català) - Motor - - COT­XE DE LA SET­MA­NA - Da­ni­el Bal­cells

El SUV de gam­ma al­ta de Ford es diu Ed­ge i ja es­tà dis­po­ni­ble a Eu­ro­pa. Amb un mar­cat ac­cent ame­ri­cà, mer­cat en què es ven des de fa anys, l’Ed­ge és un tot­ca­mí de ge­ne­ro­ses di­men­si­ons (4,81 m de llarg, 1,93 d’am­ple i 1,69 d’alt), un dis­seny ex­te­ri­or atre­vit i es­por­tiu i un am­pli ha­bi­ta­cle ori­en­tat cap al con­fort dels seus ocu­pants. Els seus trets es­tè­tics de­no­ten el seu ori­gen dels Es­tats Units: ca­lan­dra de gran for­mat ple­na de cro­mats, òp­ti­ques da­van­te­res es­ti­lit­za­des, lí­nia la­te­ral molt di­nà­mi­ca, i uns mo­derns pi­lots poste­ri­ors units al llarg de la con­tra­por­ta. En su­ma, for­mes do­mi­nants i con­sis­tents que re­for­cen la sen­sa­ció d’am­pla­da del ve­hi­cle i li con­fe­rei­xen una pre­sèn­cia agres­si­va i for­ni­da amb un cert es­til mus­cle car.

L’in­te­ri­or de l’Ed­ge amb es­pe­ci­fi­ca­ci­ons eu­ro­pe­es es be­ne­fi­cia d’un es­pai per als pas­sat­gers lí­der en la se­va clas­se, un male­ter de més de 600 li­tres (la capa­ci­tat de càr­re­ga ar­ri­ba als 1.847 li­tres amb els se­ients poste­ri­ors aba­tuts), i una pre­sen­ta­ció de qu­a­li­tat grà­ci­es a un es­pe­ci­al cu­ra dels aca­bats i els ma­te­ri­als. A més a més, per ofe­rir una ex­pe­ri­èn­cia de con­duc­ció més agra­da­ble i agra­da­ble, els en­gi­nyers de Ford han desen­vo­lu­pat el Con­trol Ac­tiu de So­roll.

Aques­ta so­fis­ti­ca­da tec­no­lo­gia, que fun­ci­o­na de ma­ne­ra si­mi­lar a uns au­ri­cu­lars amb can­cel·la­ció de so, fa ser­vir tres mi­crò­fons dis­tri­bu­ïts al llarg de la ca­bi­na que mo­ni­to­rit­zen el ni­vell so­roll i les vi­bra­ci­ons (NVH) a l’in­te­ri­or. El sis­te­ma di­ri­geix lla­vors ones de so opo­sa­des a tra­vés de l’equip d’àu­dio per can­cel·lar el so­roll del mo­tor i mi­llo­rar l’am­bi­ent de la ca­bi­na, fins i tot quan el sis­te­ma d’àu­dio es­tà apa­gat. Des de la mar­ca afir­men que el so­roll és in­tru­siu i re­du­eix la capa­ci­tat de pro­ces­sa­ment men­tal del con­duc­tor, fet que pot por­tar a si­tu­a­ci­ons de dis­trac­ció i es­très. Neu­tra­lit­zant el ni­vell de so­roll me­cà­nic no desit­jat, l’usu­a­ri gau­deix del vi­at­ge de ma­ne­ra tran­quil·la, cò­mo­da i re­fi­na­da.

El nou lí­mit de gam­ma per al seg­ment SUV de Ford a Eu­ro­pa s’ofe­reix amb dos mo­tors di­è­sel i trac­ció 4x4

NO­MÉS DI­È­SEL I 4X4

El nou lí­mit de gam­ma per al seg­ment SUV de Ford a Eu­ro­pa, que se si­tu­a­co­ma op­ció su­pe­ri­or al Ku­ga, es­tà dis­po­ni­ble úni­ca­ment amb mo­tors di­è­sel. Es trac-

ta de du­es op­ci­ons efi­ci­ents i pres­ta­ci­o­nals ba­sa­des en un bloc 2.0 TDCi. La pri­me­ra –as­so­ci­a­da a un can­vi de mar­xes ma­nu­al de sis ve­lo­ci­tats– ofe­reix 180 CV, amb una ac­ce­le­ra­ció 0-100 km/h en 9,9 se­gons i una ve­lo­ci­tat pun­ta de 200 km/h. La ver­sió més po­tent, do­ta­da de do­ble tur­bo i vin­cu­la­da a una trans­mis­sió au­to­mà­ti­ca Powers­hift de do­ble em­bra­gat­ge i sis mar­xes amb lle­ves al vo­lant de sè­rie, desen­vo­lu­pa 210 CV. Fa l’hec­tò­me­tre amb sor­ti­da atu­ra­da en 9,4 se­gons i as­so­leix una ve­lo­ci­tat mà­xi­ma de 211 km/h. Les du­es va­ri­ants me­cà­ni­ques (amb llan­tes de 19) con­su­mei­xen i eme­ten el ma­teix: 5,8 l/100 km de mit­ja­na i 149 g/ km de CO .

TRES ACA­BATS

To­tes du­es es­tan equi­pa­des amb el sis­te­ma de Trac­ció To­tal In­tel·li­gent de Ford, que ofe­reix una tran­si­ció de pa­rell inin­ter­rom­pu­da en­tre les qua­tre ro­des de ma­ne­ra to­tal­ment au­to­mà­ti­ca per acon­se­guir la mi­llor ad­he­rèn­cia a la car­re­te­ra i so­bre ter­renys re­llis­co­sos. El dis­po­si­tiu re­cull da­des de 25 sen­sors di­fe­rents i ajus­ta la tra­me­sa de for­ça fins a un 50/50 en­tre les ro­des da­van­te­res i poste­ri­ors en menys de 20 mil·li­se­gons.

Atès que s’en­via pa­rell no­més on i quan és ne­ces­sa­ri, el seu im­pac­te és mí­nim en el con­sum, les emis­si­ons i el des­gast dels pneu­mà­tics en com­pa­ra­ció amb sis­te­mes de trac­ció per­ma­nent a les qua­tre ro­des.

El nou Ford Ed­ge es­tà a la ven­da a Es­pa­nya amb tres ni­vells d’aca­bat: Trend, Ti­ta­ni­um i Sport. Aquest úl­tim aca­ba­ment in­cor­po­ra un equip que in­clou com­po­nents es­pe­cí­fics que po­ten­ci­en el seu di­na­mis­me i el do­ten d’un as­pec­te més es­por­tiu, com són les llan­tes de 20 pol­za­des amb pneu­mà­tics més am­ples, una sus­pen­sió es­por­ti­va de més ri­gi­de­sa, la di­rec­ció adap­ta­ti­va o la gra­e­lla fron­tal en ne­gre, en­tre al­tres ele­ments.

Més en­da­vant s’afe­gi­rà a la gam­ma un aca­ba­ment més lu­xós, de­no­mi­nat Vig­na­le. Pel que fa a tec­no­lo­gi­es d’as­sis­tèn­cia al con­duc­tor, s’in­clo­uen l’As­sis­tent Pre­col·li­sió amb De­tec­ció de Vi­a­nants, el Li­mi­ta­dor In­tel·li­gent de Ve­lo­ci­tat i la Cà­me­ra de Vi­sió Fron­tal, que per­met més vi­si­bi­li­tat en cru­ï­lles com­pli­cats. Els preus per a Es­pa­nya co­men­cen en 43.425 eu­ros per a l’Ed­ge 180 CV Trend i s’en­fi­len fins als 51.925 eu­ros en l’Ed­ge 210 CV Sport.

Ro­da­dor. Au­to­pis­tes i car­re­te­res rec­tes són l’es­ce­na­ri pre­fe­rit del Ford Ed­ge. Les se­ves di­men­si­ons i el pes no con­vi­den a fer re­volts en zo­nes de for­ça vi­rat­ge. ‘Off ro­ad’. Amb una dis­tàn­cia lliu­re a ter­ra de 20,3 cm i sus­pen­si­ons de llarg re­cor­re­gut, les pis­tes de mun­ta­nya no su­po­sen un pro­ble­ma. La li­mi­ta­ció és als pneu­mà­tics

Qu­a­li­tat. Els ma­te­ri­als i en­ta­pis­sats i el ni­vell d’aca­bat són òp­tims. Aquests de­talls i d’al­tres el si­tu­en a prop dels ri­vals de gam­ma ex­tra de la ca­te­go­ria, fac­tor que es re­flec­teix en el preu. SYNC 2. El sis­te­ma de con­trol per veu de Ford, amb tru­ca­da d’emer­gèn­cia au­to­mà­ti­ca, per­met ope­rar el te­lè­fon i els sis­te­mes d’en­tre­te­ni­ment, cli­ma­tit­za­ció i na­ve­ga­ció.

Con­fort. La qu­a­li­tat de ro­do­la­ment és ex­cel·lent per aï­lla­ment acús­tic, fil­trat de sus­pen­sió, su­a­vi­tat de mar­xa, aplom en rec­ta i co­mo­di­tat ge­ne­ral.

Am­pli­tud. Dis­po­sa d’un ha­bi­ta­cle molt es­pa­iós amb pla­ces poste­ri­ors ge­ne­ro­ses i d’un male­ter molt capaç. I tot ben re­ma­tat i pre­sen­tat.

Gam­ma. Dos di­è­sel d’alt ren­di­ment amb un ti­pus de trans­mis­sió ca­das­cun i trac­ció 4x4 per a tots dos són les úni­ques com­bi­na­ci­ons mo­tor-can­vi pos­si­bles.

No­més cinc pla­ces. Al­guns ri­vals de di­men­si­ons si­mi­lars ofe­rei­xen de sè­rie o en op­ció la pos­si­bi­li­tat de te­nir du­es pla­ces ad­di­ci­o­nals.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.