Ob­jec­tiu EL TRI­OMF M ___

Hon­da Ra­cing F1 té al da­vant un dels rep­tes més apas­si­o­nants del seu his­to­ri­al: acon­se­guir el tri­omf en la fór­mu­la 1 i, am­ba­quest pro­pò­sit, es va unir el 2015 a McLa­ren. Hon­da i McLa­ren, amb Fer­nan­do Alon­so, llui­ten per acon­se­guir un cot­xe que els per­me­ti

La Vanguardia (Català) - Motor - - RE­LATS - Ra­mon Or­tiz

La re­la­ció d’Hon­da amb la F-1 no és re­cent, ha­vent par­ti­ci­pat en la fór­mu­la 1 so­ta di­fe­rents for­mats, du­rant di­ver­sos perí­o­des de temps. Els an­te­ce­dents es re­mun­ten a l’any 1964, tot just qua­tre anys des­prés de pro­duir el seu pri­mer cot­xe de car­re­te­ra, de­bu­tant i es­tant du­rant qua­tre anys en la ca­te­go­ria reg­na de l’au­to­mo­bi­lis­me. Per a aques­ta pri­me­ra eta­pa es va re­cór­rer a pi­lots nord-ame­ri­cans: el pri­mer va ser Ron­nie Buck­num el 1964 i en la tem­po­ra­da se­güent, Ric­hie Gint­her, l’ho­me que acon­se­gui­ria el pri­mer tri­omf per a la­mar­ca, en el GP de Mè­xic.

Era una al­tra èpo­ca i el re­gla­ment per­me­tia par­ti­ci­par úni­ca­ment en al­gu­nes cur­ses, sen­se obli­ga­ció de se­guir tot el cam­pi­o­nat. El 1966, Hon­da va pren­dre part úni­ca­ment en tres cur­ses, en no dis­po­sar d’un cot­xe prou com­pe­ti­tiu per al 1967, acon­se­guir de nou un tri­omf, ja amb John Sur­tess com a pi­lot. Aques­ta pri­me­ra eta­pa d’Hon­da en la mà­xi­ma ca­te­go­ria de l’au­to­mo­bi­lis­me fi­na­lit­za­va el 1968, des­prés d’uns re­sul­tats dis­crets, amb una po­le po­si­ti­on i dos po­dis.

No se­ria fins al 1983 quan Hon­da tor­na­ria a po­sar les se­ves mi­ra­des en la F-1. El plan­te­ja­ment ini­ci­al va ser unir-se a una hu­mil es­cu­de­ria, Spi­rit, pro­por­ci­o­nant mo­tors. Van ser unes quan­tes cur­ses que van do­nar pas a l’as­so­ci­a­ció amb Wi­lli­ams. Els mo­tors Hon­da Tur­bo acon­se­guien el seu pri­mer tri­omf en elGP­dels Es­tats Units de la tem­po­ra­da 1984, ini­ci­ant una eta­pa d’èxits que fi­na­lit­za­va amb la con­se­cu­ció del cer­ta­men de mar­ques en les tem­po­ra­des del 1986 i el 1987. Els tri­omfs es van es­ten­dre ja sen­se in­ter­rup­ció fins al 1991, as­so­ci­ats a McLa­ren i Wi­lli­ams, comp­tant amb pi­lots de la ta­lla d’Alain Prost i Ayr­ton Sen­na i Nel­son Pi­quet, abans d’aban­do­nar de nou la F-1, l’any 1993.

El 2000 es va pro­duir un nou re­torn, en as­so­ci­a­ció amb l’es­cu­de­ria BAR (Bri­tish Ame­ri­can Ra­cing) i amb Jor­dan. Es van acon­se­guir bons re­sul­tats es­po­rà­dics, es­pe­ci­al­ment amb Jen­son But­ton, però sen­se la re­gu­la­ri­tat i cons­tàn­cia ne­ces­sà­ri­es. El 2003, Hon­da va acon­se­guir el 45% de l’es­cu­de­ria BAR i el 2004 ad­qui­ria el 55% res­tant, nai­xent ai­xí Hon­da Ra­cing F1, que acon­se­guia el seu pri­mer tri­omf en el GP d’Hon­gria del 2006.

Des d’ales­ho­res, Hon­da s’ha man­tin­gut sem­pre a l’ex­pec­ta­ti­va, fins que l’any pas­sat s’anun­ci­a­va l’úl­tim re­torn ofi­ci­al de la mar­ca, com a sub­mi­nis­tra­dor de mo­tors, en as­so­ci­a­ció amb McLa­ren. El nou des­a­fi­a­ment po­dia ex­hi­bir a més la con­trac­ta­ció es­tre­lla de Fer­nan­do Alon­so, pi­lot des­ti­nat a li­de­rar el pro­jec­te, al cos­tat de l’ex­pe­ri­men­tat Jen­son But­ton. Dos cam­pi­ons del món, to­ta una ga­ran­tia de pres­ta­ci­ons.

Des­prés del com­pli­cat re­torn

d’Hon­da du­rant en la tem­po­ra­da del 2015, amb uns re­sul­tats molt dis­crets, la ses­sió ac­tu­al tam­poc no es­tà res­po­nent a les ex­pec­ta­ti­ves cre­a­des. Yu­suke Ha­se­gawa, el mà­xim res­pon­sa­ble d’Hon­da F-1, té el con­ven­ci­ment que el 2017 se­rà el mo­ment de com­pe­tir i llui­tar pel tí­tol en igual­tat de con­di­ci­ons amb Mer­ce­des i la res­ta d’as­pi­rants. Una no­va uni­tat de po­tèn­cia ha de per­me­tre a McLa­ren fer un im­por­tant pas en­da­vant en pres­ta­ci­ons, però l’es­pe­ra­da pro­gres­sió no sem­bla ma­te­ri­a­lit­zar-se amb les cons­tants mi­llo­res que s’es­tan in­tro­duint du­rant les pri­me­res cur­ses del cer­ta­men que ja s’han dis­pu­tat el 2016.

Hon­da es­tà ul­ti­mant el desen­vo­lu­pa­ment d’un nou mo­tor per ofe­rir mi­llors ar­mes a Fer­nan­do Alon­so i Jen­son But­ton. L’ob­jec­tiu és que es­ti­gui dis­po­ni­ble per al Gran Pre­mi del Ca­na­dà, en­ca­ra que Ha­se­gawa as­se­gu­ra que “es­tem aca­bant de tre­ba­llar a Saku­ra en el desen­vo­lu­pa­ment i quan es­ti­gui re­al­ment a punt, de­bu­ta­rà. Te­nim tam­bé la in­ten­ció d’unir aques­ta evo­lu­ció amb di­ver­sos tokens, i es­pe­rem que ai­xí el salt de pres­ta­ci­ons si­gui sig­ni­fi­ca­tiu i que pu­guem en­trar a la zo­na de re­sul­tats que dó­na dret a punts amb re­gu­la­ri­tat”.

La fei­na per mi­llo­rar la com­pe­ti­ti­vi­tat del McLa­ren i del seu mo­tor Hon­da és com­pli­ca­da, però Ha­se­gawa és op­ti­mis­ta en afir­mar que “des de l’ini­ci del cam­pi­o­nat hem mi­llo­rat el nos­tre ren­di­ment, pen­sem que hem es­tat un dels equips que més ha pro­gres­sat, fins i tot per da­vant de Mer­ce­des. Ne­ces­si­tem acon­se­guir aques­tes dese­nes de se­gon que et do­nen op­ció a en­trar en la Q3 re­gu­lar­ment. Lò­gi­ca­ment, els nos­tres ri­vals tam­bé es­tan tre­ba­llant i mi­llo­rant, ai­xí és la com­pe­ti­ció”.

DES­CON­GE­LA­CIÓ DE MO­TORS

La prò­xi­ma tem­po­ra­da es pre­sen­ta com una gran opor­tu­ni­tat per tren­car amb la je­rar­quia ac­tu­al exis­tent en la F-1. L’anun­ci de la FIA so­bre la des­con­ge­la­ció dels mo­tors per­met a Hon­da mi­rar el fu­tur amb grans es­pe­ran­ces. Yu­suke Ha­se­gawa és cons­ci­ent de l’opor­tu­ni­tat que “te­nim per des­a­fi­ar els nos­tres ri­vals el 2017. La nos­tra in­ten­ció és do­nar a Alon­so i el seu com­pany d’equip un cot­xe per llui­tar re­gu­lar­ment per pò­diums i tri­omfs. Fer­nan­do és per a nos­al­tres un pi­lot molt im­por­tant en un pro­jec­te on tots hem de mi­llo­rar: nos­al­tres desit­gem ofe­rir una uni­tat de po­tèn­cia mi­llor, al­ho­ra que McLa­ren ha de mi­llo­rar el xas­sís i la se­va re­la­ció amb els pneu­mà­tics”.

1. Hon­da i McLa­ren tre­ba­llen per acon­se­guir els èxits es­por­tius que ja van acon­se­guir en eta­pes an­te­ri­ors. 2. McLa­ren dis­po­sa d’al­guns tokens que han d’apor­tar un salt en les pres­ta­ci­ons dels seus cot­xes. L’ob­jec­tiu és es­tar re­gu­lar­ment en la tan­da Q3.3. Yu­suke Ha­se­gawa li­de­ra l’ac­tu­al pro­jec­te d’Hon­da en la F-1. El seu dis­curs per­met allot­jar es­pe­ran­ces que el pi­lot as­tu­rià Fer­nan­do Alon­so pu­gui te­nir un cot­xe i una uni­tat de po­tèn­cia capa­ces de llui­tar pels tri­omfs. 4. Els en­gi­nyers d’Hon­da iMcLa­ren in­tro­du­ei­xen cons­tant­ment no­ve­tats al mo­no­pla­ça, bus­cant les mi­llors pres­ta­ci­ons en ca­da tra­çat. 5. McLa­ren és un dels equips de re­fe­rèn­cia en la F-1. El seu hos­pi­ta­lity ofe­reix un lloc ide­al de des­cans i lleu­re als in­te­grants i con­vi­dats de l’equip. 6. Amb una mo­ti­va­ció in­tac­ta, Fer­nan­do Alon­so con­ti­nua de­mos­trant en pis­ta la se­va qua­li­tat. El cin­què lloc ob­tin­gut en el pas­sat Gran Pre­mi, dis­pu­tat aMò­na­co, és una im­por­tant in­jec­ció de mo­ral

6

7

3

2

per a tot l’equip. 7. Ha­se­gawa no ama­ga la se­va il·lu­sió per ofe­rir una uni­tat de po­tèn­cia més com­pe­ti­ti­va el 2017, apro­fi­tant la des­con­ge­la­ció en l’evo­lu­ció dels mo­tors. 8. Sen­se dei­xar d’evo­lu­ci­o­nar la uni­tat de po­tèn­cia ac­tu­al, l’es­cu­de­ria Hon­da tre­ba­lla ja de va­lent al nou mo­tor per a la tem­po­ra­da del 2017. Mi­llo­rar el mo­tor de com­bus­tió in­ter­na és, sen­se cap dub­te, un dels grans rep­tes del cons­truc­tor ja­po­nès. 9. Fun­da­da el 1963, l’es­cu­de­ria McLa­ren és una de les més pre­mi­a­des en la his­tò­ria de la F-1 amb vuit tí­tols mun­di­als de cons­truc­tors i dot­ze de pi­lots.

9

5

8

4

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.