Del cot­xe a la sa­ba­ta

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS -

al­ter de Sil­va ha es­tat aquest any el per­so­nat­ge ele­git pel Fò­rum Ma­no­lo Do­mé­nech, or­ga­nit­zat pels mem­bres es­pa­nyols del ju­rat del Cot­xe de l’Any a Eu­ro­pa. Des­prés de pro­ta­go­nit­zar una ver­ti­gi­no­sa tra­jec­tò­ria de 43 anys car­re­ga­da d’èxit com a dis­se­nya­dor d’au­to­mò­bils, la se­va vi­da es tro­ba en l’ac­tu­a­li­tat en un mo­ment apa­rent de me­res­cu­da pau­sa. Però en aquest cas, la cal­ma vi­tal no sig­ni­fi­ca en ab­so­lut una min­va d’ac­ti­vi­tat, ja que con­ti­nua lliu­rat com sem­pre als apas­si­o­nants pro­jec­tes que flu­ei­xen des de la se­va ment fins a l’in­qui­et lla­pis mà­gic sos­tin­gut per la se­va mà dre­ta, una ei­na de tre­ball que no des­can­sa mai.

En­ca­ra que la se­va fa­ma al sec­tor de l’au­to­mò­bil se sus­ten­ti mit­jan­çant el con­si­de­ra­ble èxit co­mer­ci­al acu­mu­lat pels nom­bro­sos mo­dels que ha fir­mat, exis­teix un al­tre ba­rem que el dis­tin­geix de ma­ne­ra molt es­pe­ci­al de la res­ta de dis­se­nya­dors. I és que Wal­ter de Sil­va guar­da en el seu pal­ma­rès tres cot­xes que s’han ad­ju­di­cat el pre­mi Cot­xe de l’Any a Eu­ro­pa, con­si­de­rat al sec­tor del mo­tor com el més pres­ti­gi­ós del món. Pri­mer va ser l’Al­fa Ro­meo 156, que va tren­car mot­llos es­tè­tics en l’uni­vers de les ber­li­nes. Però el seu pal­ma­rès es va com­ple­tar amb dos mo­dels fa­bri­cats per Volkswa­gen, el Po­lo i el Golf, dos rep­tes de gran com­ple­xi­tat per­què ha­vi­en de man­te­nir-se fi­dels a l’he­rèn­cia es­tè­ti­ca dels seus an­te­ces­sors, al­ho­ra que s’ha­vi-

El lla­pis mà­gic del dis­se­nya­dor Wal­ter de Sil­va es de­di­ca a tra­çar les lí­ni­es d’una col·lec­ció de sa­ba­tes que es llan­ça­rà l’any vi­nent

en d’avan­çar als seus te­ò­rics ri­vals co­mer­ci­als.

La se­va cos­mo­vi­sió pre­veu que les per­so­nes no s’hau­ri­en de con­ver­tir en és­sers ab­du­ïts per l’uni­vers di­gi­tal. Per ai­xò, no pot con­si­de­rar-se com a fruit de la ca­su­a­li­tat que con­ti­nuï gau­dint de pla­ers tra­di­ci­o­nals tan sub­tils com lle­gir l’ho­ra a l’ele­gant re­llot­ge ana­lò­gic que lluu al seu ca­nell es­quer­ra, en­ca­ra que si­gui ple­na­ment cons­ci­ent que vi­vim en un planeta en­va­ït per apa­rells que mos­tren el pas del temps. I quan tots els fa­bri­cants del sec­tor apos­ten pel desen­vo­lu­pa­ment del cot­xe au­tò­nom, Wal­ter de Sil­va ex­pres­sa els seus dub­tes so­bre la ra­pi­de­sa d’im­plan­ta­ció que l’es­pe­ra a una tec­no­lo­gia des­ti­na­da a eli­mi­nar la fi­gu­ra del con­duc­tor.

Des­prés de po­sar fi a una eta­pa de vo­rà­gi­ne que l’ha­via por­tat a par­ti­ci­par en més de 300 pro­jec­tes si­mul­ta­nis com a di­rec­tor de dis­seny del Grup Volkswa­gen, ha pas­sat a di­ver­tir-se im­par­tint lli­çons ma­gis­trals com a con­sul­tor d’aques­ta ge­gan­ti­na em­pre­sa au­to­mo­bi­lís­ti­ca ale­ma­nya. Però el pro­jec­te que po­sa bri­llan­tor als seus ulls en l’ac­tu­a­li­tat no té res a veu­re amb el ma­ras­me del mo­tor. El lla­pis mà­gic de Wal­ter de Sil­va es de­di­ca ara a tra­çar les lí­ni­es d’una col·lec­ció de sa­ba­tes de do­na que es llan­ça­rà l’any vi­nent. Pel que sem­bla, la se­va pas­sió sa­ba­te­ra és una he­rèn­cia fa­mi­li­ar.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.