Porsc­he re­ba­te­ja el Cay­man

Porsc­he re­ba­te­ja el mo­del Cay­ma­namb la de­no­mi­na­ció his­tò­ri­ca 718. Aques­ta no­va ge­ne­ra­ció es­tre­na un mo­tor bò­xer de qua­tre ci­lin­dre­samb­tur­bo

La Vanguardia (Català) - Motor - - NO­VE­TAT - Fran­cesc Pla

El nou Cay­man, l’es­por­tiu amb car­ros­se­ria cu­pè de du­es pla­ces de Porsc­he, com­ple­ta la gam­ma 718 des­prés de l’es­tre­na del 718 Boxs­ter fa unes set­ma­nes. És la quar­ta ge­ne­ra­ció d’aquest ex­tra­or­di­na­ri es­por­tiu de mo­tor cen­tral que té l’in­con­ve­ni­ent d’ha­ver de con­viu­re amb una lle­gen­da, el seu his­tò­ric i fa­mós ger­mà gran: el 911.

Igual com el 718 Boxs­ter, el des­ca­po­ta­ble, el 718 Cay­man pre­sen­ta com a gran no­ve­tat la in­cor­po­ra­ció d’un nou mo­tor bò­xer de qua­tre ci­lin­dres (opo­sats) amb tur­bo i dis­po­ni­ble en dos ni­vells de po­tèn­cia: el 2.0 amb 300 ca­valls per a la ver­sió d’ac­cés i el 2.5 amb 350 CV per a la va­ri­ant S.

Si­tu­at en po­si­ció cen­tral, aquest nou mo­tor de 350 CV ofe­reix 25 CV més que la ge­ne­ra­ció an­te­ri­or i con­su­meix un 13% menys. Un dels avan­tat­ges dels nous mo­tors tur­bo és el ge­ne­rós pa­rell mo­tor, que per­met a la car­re­te­ra mol­ta agi­li­tat, fins i tot a bai­xes re­vo­lu­ci­ons. I les pres­ta­ci­ons, com no po­dia ser de cap al­tra ma­ne­ra, mi­llo­ren en tots els apar­tats. Ai­xí, el 718 Cay­man, amb cai­xa de can­vis PDK i Pa­que­te Sport Ch­ro­no, pas­sa de 0 a 100 km/h en 4,7 se­gons. I el 718 Cay­manSam­ba­quest ma­teix equi­pa­ment ac­ce­le­ra en 4,2 se­gons de 0-100 km/h. El 718 Cay­man as­so­leix els 275 km/h de pun­ta, men­tre que el 718 Cay­man S ar­ri­ba als 285 km/h.

Lò­gi­ca­ment, l’aug­ment de pres­ta­ci­ons ve acom­pa­nyat de mi­llo­res al xas­sís, frens i di­rec­ció. Ai­xí, el sis­te­ma Porsc­he Ac­ti­ve Sus­pen­si­on Ma­na­ge­ment (PASM), re­bai­xa l’al­tu­ra al ter­ra en 10 mil·lí­me­tres, i el xas­sís es­por­tiu PASM 20 mil·lí­me­tres més. El Cay­man S, per exem­ple, mun­ta les pin­ces de fre de qua­tre pis­tons del 911 Car­re­ra, amb dis­cos més am­ples.

Les di­fe­rents ma­ne­res del pa­quet Sport Ch­ro­no es po­den re­gu­lar des del vo­lant, a tra­vés d’un co­man­da­ment es­pe­cí­fic. Com a com­ple­ment als pro­gra­mes Nor­mal, Sport i Sport Plus an­te­ri­ors, ara exis­teix el pro­gra­ma ad­di­ci­o­nal In­di­vi­du­al per per­so­na­lit­zar el cot­xe a gust de ca­da con­duc­tor. De ca­ra, des­ta­quen les en­tra­des d’ai­re com a se­nya d’iden­ti­tat del mo­tor tur­bo i els fars bi­xe­nó amb llums led in­te­grats (op­ci­o­nal­ment els llums di­ürns es po­den de­ma­nar de qua­tre punts). Vist la­te­ral­ment, el nou Cay­man ex­hi- beix uns vis­to­sos pas­sos de ro­da i es­treps i la part poste­ri­or redis­se­nya­da té un as­pec­te més am­ple i agres­siu.

Al lloc de con­duc­ció, la part su­pe­ri­or del ta­bli­er és nou i in­clou les sor­ti­des de ven­ti­la­ció. El vo­lant adop­ta el dis­seny del 918 Spy­der, ai­xí com l’úl­ti­ma ge­ne­ra­ció del sis­te­ma d’in­fo­en­tre­te­ni­ment de Porsc­he, PCM (Porsc­he Com­mu­ni­ca­ti­on Ma­na­ge­ment) amb pan­ta­lla tàc­til i els sis­te­mes de con­nec­ti­vi­tat ac­tu­als per a smartp­ho­nes. El pa­quet de so Plus de 150 watts és de sè­rie.

Porsc­he ja ad­met de­ma­nats del seu nou es­por­tiu, en­ca­ra que les pri­me­res uni­tats no ar­ri­ba­ran fins al se­tem­bre.

La gran no­ve­tat del 718 Cay­man és la in­cor­po­ra­ció d’un nou mo­tor bò­xer de qua­tre ci­lin­dres opo­sats amb tur­bo

Bi­pla­ça, amb mo­tor cen­tral i sem­pre a l’om­bra del 911. El 718 Cay­man man­té les se­nyes d’iden­ti­tat imi­llo­ra les pres­ta­ci­ons amb els nous mo­tors tur­bo

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.