La sen­zi­lle­sa fe­ta vir­tut

El nou Suzuki Ba­le­no és un ver­sà­til ‘hatch­back’ del seg­ment B, d’es­til ele­gant i dis­cret, que pot com­plir com a ve­hi­cle prin­ci­pal per l’am­pli­tud

La Vanguardia (Català) - Motor - - NOVETAT - Da­ni­el Bal­cells

Suzuki, es­pe­ci­a­lis­ta en ve­hi­cles pe­tits des de fa més de 60 anys, ha vol­gut por­tar el cot­xe com­pac­te al mà­xim ni­vell en desen­vo­lu­par el Ba­le­no, el seu nou hatch­back glo­bal (es ven­drà a més de 100 pa­ï­sos, in­clo­ent el Ja­pó i Eu­ro­pa). Fa­bri­cat a l’Ín­dia per Ma­ru­ti Suzuki, me­su­ra 3,99 me­tres –just per so­ta dels 4 me­tres, per mo­tius im­po­si­tius en aquest mer­cat–, el Ba­le­no es­tre­na una no­va pla­ta­for­ma que per­met un ús més efi­ci­ent de l’es­pai. L’am­pli­tud in­te­ri­or és, pre­ci­sa­ment, una de les se­ves grans vir­tuts. Amb un male­ter de 355 li­tres, el més capaç en­tre els uti­li­ta­ris del seg­ment B, i una ha­bi­ta­bi­li­tat molt alleu­ja­da per als pas­sat­gers poste­ri­ors, tant en dis­tàn­cia per a les ca­mes com en am­pla­da d’es­pat­lles –in­clo­sa la pla­ça cen­tral–, el Ba­le­no pot eri­gir-se en pri­me­ra (i úni­ca) op­ció de di­fe­rents ti­po­lo­gi­es de fa­mí­li­es o per­fils de cli­ent. És, com­pa­rat amb al­tres mo­dels de la mar­ca, un es­pai in­te­ri­or i de càr­re­ga si­mi­lar al del Vi­ta­ra amb una mi­da ex­te­ri­or només una mi­ca més gran que la del Swift.

Fun­ci­o­nal, sen­zill i ele­gant, no des­ta­ca per la so­fis­ti­ca­ció es­tè­ti­ca ni per re­cur­sos vi­su­als que ves­tei­xin ar­ti­fi­ci­o­sa­ment la car­ros­se­ria o la ca­bi­na. Al con­tra­ri, la fir­ma ja­po­ne­sa apos­ta per la uti­li­tat, la dis­cre­ció i la ma­du­re­sa d’un sub­com­pac­te que es co­mer­ci­a­lit­za al nos­tre mer­cat amb dos mo­tors ga­so­li­na, un d’ells amb un sis­te­ma se­mi­hí­brid (SHVS).

AL­TA EFICIÈNCIA

L’1.0 Bo­os­terJet és un mo­tor tur­bo de 3 ci­lin­dres i un nou desen­vo­lu­pa­ment que ren­deix 111 CV amb un pa­rell mo­tor de 170 Nm des del 2.000 a 3.500 rpm. Aques­ta me­cà­ni­ca pro­por­ci­o­na un òp­tim ren­di­ment amb un con­sum molt con­tin­gut (des de 4,4 li­tres de mit­ja­na) i unes emis­si­ons de 105 g/km de CO 2.

A més a més de la cai­xa ma­nu­al de 5 ve­lo­ci­tats, pot as­so­ci­ar-se a una trans­mis­sió au­to­mà­ti­ca de sis re­la­ci­ons amb con­ver­ti­dor de pa­rell, pas­sant, en aquest cas, a con­su­mir 4,7 li­tres als 100 km.

L’al­tra mo­to­rit­za­ció dis­po­ni­ble és un 1.2 Du­alJet de 90 CV que ho­mo­lo­ga 4,2 li­tres. Suzuki ofe­reix una va­ri­ant se­mi­hi­bri­da per a aquest pro­pul­sor.

So­ta la de­no­mi­na­ció SHVS (Smart Hy­brid Ve­hi­cle by Suzuki), aquest dis­po­si­tiu re­cu­pe­ra ener­gia de les fre­na­des i l’acu­mu­la en una ba­te­ria de ió-li­ti per fer­la ser­vir com a aju­da en ar­ren­car a bai­xa ve­lo­ci­tat. L’ob­jec­tiu no és aug­men­tar po­tèn­cia o mi­llo­rar pres­ta­ci­ons d’ac­ce­le­ra­ció si­nó re­bai­xar la xi­fra de con­sum i CO

2 (0,2 li­tres per km i 4 grams). Es be­ne­fi­cia, a més, dels avan­tat­ges fis­cals dels hí­brids per­què dis­po­sa d’ho­mo­lo­ga­ció ofi­ci­al de l’IDAE.

El nou Suzuki Ba­le­no, dis­po­ni­ble en aca­bats GL, GLE i GLX i amb ga­ran­tia de 5 anys o 100.000 km, es­tà a la ven­da a Es­pa­nya des de 14.655 eu­ros, en­ca­ra que la mar­ca ofe­reix una cam­pa­nya de llan­ça­ment amb 2.000 eu­ros de des­comp­te que su­mats a les pro­mo­ci­ons de fi­nan­ça­ment i al Pla PIVE per­me­ten re­bai­xar la ta­ri­fa fi­nal fins a un preu molt ajus­tat de 10.905 eu­ros.

Suzuki apos­ta per la uti­li­tat, la dis­cre­ció i la ma­du­re­sa del Ba­le­no, que es co­mer­ci­a­lit­za amb dos mo­tors ga­so­li­na, un se­mi­hí­brid

El Suzuki Ba­le­no es­tà ori­en­tat a cli­ents prag­mà­tics que ne­ces­si­tin d’un ve­hi­cle fà­cil, su­au, fi i agra­da­ble de con­duir, però al ma­teix temps poc exi­gent en ter­mes di­nà­mics i en­fo­cat a un ús ma­jo­ri­tà­ri­a­ment ur­bà. Men­tre que el Swift ocu­pa­ria la...

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.